Трябва да се проведе спешно обществено обсъждане за бъдещето на старите гори в България

08 Авг. 2016
2790
Трябва да се проведе спешно обществено обсъждане за бъдещето на старите гори в България
Големият обществен интерес към темата е предпоставка за активното въвличане на обществеността в обсъждането и вземането на решения. Проведените социологически проучвания показват, че българите смятат горите за втория по значимост природен ресурс на България, а очакванията към държавните институции за тяхното реално и ефективно опазване са нараснали с 11% за последните две години.

Коалиция „За да остане природа в България“ изразява готовността си да продължи да подкрепя инициативата на Министерство на земеделието и храните за определяне на 10% от площта на българските гори в Натура 2000 като гори във фаза на старост, което е не повече от 6% от всички гори на територията на страната.

Една голяма част от старите гори е запазена благодарение на режимите на стопанисване в националните паркове и резерватите, зададени със Закона за защитените територии. Коалицията призовава Министерство на околната среда и водите да гарантира, че тези гори ще останат под строга защита, без извеждане на сечи в тях.

Гори с характеристики на стари гори, но извън националните паркове и резерватите, чието запазване и увеличаване също трябва да се осигури са:

- естествените крайречни гори, останали под 1% процент от цялата горска територия на страната, които освен богато биологично разнообразие укрепват бреговете на реките и спомагат за предотвратяване на наводнения
- вековните равнинни гори в Тракийската низина и Дунавската равнина, които в миналото са покривали 80% от тях, а сега са останали отделни петна
- неголеми горски масиви от вековни гори в Странджа, Западна и Източна Стара планина, Родопите, и южен Пирин.

Информация за голяма част от тези територии е предоставена на институциите след проучвания на WWF-България, Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, БДЗП, БФБ, Институт за гората.

Смятаме, че държавата може да си позволи да спре дърводобива и да остави бъдещето на тези територии на естествените процеси.