План за действие за природата: Страните от ЕС изостават

WWF България
28 Апр. 2018
1605
План за действие за природата: Страните от ЕС изостават
Доклад, публикуван днес от WWF, BirdLife - Европа, Европейското бюро по околна среда (EEB) и Приятели на Земята - Европа, показва, че въпреки че голяма част от оценяваните държави-членки (67%) са включили Директивите за птиците и местообитанията в националното си законодателство, те не са успели да ги приложат правилно. Това означава, че европейската дива природа всъщност не получава необходимата и обещана защита.

Докладът разглежда внимателно 11 ключови критерия, включително наличието на адекватно финансиране за управление на защитените зони от "Натура 2000". Използваната система за оценяване е на принципа на светофара. Пет от критериите не са получили нито една зелена светлина.

Данните показват, че загубата на биологично разнообразие продължава в по-голямата част от територията на Европа. Последните изследвания сочат драматично намаляване на насекомите и птиците в земеделските земи. Директивите за околната среда са лъч надежда, тъй като знаем, че там, където тези жизненоважни защити се прилагат правилно, те могат да обърнат подобни драматични тенденции.

Четирите организации, представящи доклада, стоят и зад успешната кампания #NatureAlert. Те подчертават, че бързият спад на биологичното разнообразие в цяла Европа е гарантиран, ако тази липса на ангажираност продължи. WWF, BirdLife - Европа, Европейското бюро по околна среда (EEB) и Приятели на Земята - Европа призоват Европейската комисия да покаже, че е сериозна по отношение на този т.нар. "план за действие", като държи държавите-членки отговорни за неприлагането му.

Докладът показва колко голям напредък е необходим, за да предотвратим необратими загуби на природни ресурси в огромен мащаб. Предложението на Комисията за следващия бюджет на ЕС ще бъде важен тест, за да се провери дали тя е готова да увеличи значително инвестициите за опазване на нашето природно наследство.

Защитата на природата е също така защита на собственото ни здраве и благополучие. Законите ни за околната среда са и нашите закони за здраве и благосъстояние. Те дават възможност на европейците да имат достъп до невероятна природа и ползите, които тя предоставя. Ето защо е от решаващо значение законите за околната среда да се прилагат правилно, за да допринесат за здраво общество сега и в бъдеще.

Най-непосредствените задачи, които стоят пред България, за да опази природното си богатство в мрежата Натура 2000, са:

- Да издаде заповедите за обявяване на защитените зони от мрежата Натура 2000 по Директивата за местообитанията
- Да започне да използва по максимално ефективен начин наличните средства от европейски и национални фондове, предназначени за управление на местата по Натура 2000. Според Националната рамка за действие Натура 2000 е заложено използването на над милиард и половина евро[1"> (1 584 636 583,00 €). за периода 2014 – 2020 г. Към днешна дата одобрените проекти по Оперативна програма „Околна среда“ по оста за биоразнообразие са на стойност 30 млн лв.[2">, или едва 10% от заложеното. В процедурата, предвидена за подобряване състоянието на видове и местообитания, се предвиждат ремонт на пътища - дейност, която по никакъв начин не допринася за това.
- Правителството трябва да обяви Зона за птиците и природните местообитания в района на Рила планина (Ниска Рила). Това е последната останала за обявяване зона в сухоземната територия на страната.
- Пълно и качествено прилагане на процедурите за оценка за съвместимост за планове и проекти, които могат да засегнат защитените зони. Това включва Плана за управление на НП Пирин, който освен обект на Световното природно наследство е и Натура 2000 място.

Конкретната анкета за България, както и препоръките за действия, на български език може да видите тук
Докладът и резюмета от анкетите от всички 18 държави на английски език можете да видите тук

[1"> natura2000.moew.government.bg/Home/CmsDocument/84
[2"> http://ope.moew.government.bg/files/useruploads/files/list_of_operations_bio_bg_11.10.2017.pdf