Предложенията за промени в закона за биоразнообразието застрашават Натура 2000 и трябва да бъдат оттеглени

05 Фев. 2019
2191
Предложенията за промени в закона за биоразнообразието застрашават Натура 2000 и трябва да бъдат оттеглени
През миналия месец екоминистерството обяви обществено обсъждане на законопроекта, което приключва на 8 февруари. Основният мотив за промените е създаване на органи за управление на защитените зони. Паралелно с уреждането на въпроса с органите за управление, МОСВ предлага пълна подмяна на цялата концепция за обявяване и управление на защитените зони. Предлага се премахване на научното начало при обявяването, промените и управлението на защитените зони, което противоречи на изискванията на Директивата за природните местообитания и със сигурност ще доведе до следваща хоризонтална процедура срещу България за неспазване на природозащитните директиви. Припомняме, че в момента има отворени две хоризонтални процедури.

В проекта има множество промени, които противоречат на елементарната логика, на екологичните изисквания и на принципите на добро управление. Пример за такава промяна е разработване на териториални планове за управление на ниво Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ), което включва части от защитените зони, които попадат в няколко РИОСВ. Драстичен пример е защитена зона „Централен Балкан“, която попада на територията на пет РИОСВ, което означава че зоната ще се управлява от пет регионални планове за управление, в допълнение на действащия план за управление на националния парк. Подобна е ситуацията със защитените зони, припокриващи природните паркове “Врачански Балкан”, “Витоша”, “Персина” и Национален парк “Рила”.

Двигател на някои от промените са милиони левове заложени по оперативните програми. За регионални органи за управление в ОПОС 2014 – 2020 са заложени 36 694 946 млн. лв. за „Техническа помощ за подпомагане Регионалните органи за управление на мрежата Натура 2000“, както и 9 969 564 млн. лв за „Техническа помощ за подпомагане Националния орган за управление на мрежата Натура 2000“.

Предложената нова структура за управление на Натура 2000 влиза в дублиране на дейности на съществуващи държавни структури, като дирекциите на националните и природни паркове. Би трябвало да се търсят възможности управлението на защитените зони да бъде максимално индивидуално, като с него бъде натоварена най-подходящата съответна структура - орган за управление на национални и природни паркове, РИОСВ, НПО или община. За няколко големи защитени зони трябва да бъдат създадени отделни администрации към МОСВ или МЗХГ.

Припомняме, че за създаване на концепция за тези органи МОСВ употреби близо 1 млн. лв европейски средства от ОПОС 2014 – 2020, за съжаление за предварително дефинирани решения, което се оказа само безсмислено харчене на пари на европейския данъкоплатец.

Друг проблем е, че министерството предлага предоставянето на първични данни за видове и местообитания да става задължително „преди тяхното използване за изготвянето на частни и официални документи.“. Предложеното задължение е в противоречие с редица закони. То е и в противоречие с елементарните морални принципи - нека погледнем настоящата ситуация с докладването за състоянието на видовете и местообитанията от Натура 2000. Две фирми, избрани с обществени поръчки на стойност 18 млн. лв., ще изготвят за 6 месеца доклади без никаква теренна работа. Ако идеята на МОСВ беше вече факт – тези фирми като трети лица, щяха да получат от министерството резултати от труда на учени и НПО, изработен благодарение на финансиране, което сами са организирали и привлекли.

Като неправителствени организации ангажирани с опазването на природата не възразяваме да има изисквания към участниците в съветите за биологично разнообразие, които да докажат тяхната компетентност и ангажираност към темата, но считаме за дискриминационно предложението направено от МОСВ тези искания да касаят само природозащитните организации.

Организации от коалиция “За да остане природа в България” ще внесат в срок своите становища с категорично настояване за изтегляне на законопроекта, като това поискаха вече 3 академични организации – Национален природонаучен музей към БАН, Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, Биологически факултет на СУ, както и факултет Горско стопанство към Лесотехническия университет.