Коалиция „За да остане природа в България“ внесе писмо с искане за среща със служебния министър на околната среда и водите

21 Май 2021
2325
Коалиция „За да остане природа в България“ внесе писмо с искане за среща със служебния министър на околната среда и водите
„Проблемите в опазването на околната среда и природата са трупани с години и бездействието на предходните правителства доведоха до тяхното задълбочаване. Мандатът на служебното правителство е недостатъчен за справяне с всички нерешени въпроси, затова предлагаме основно мерки, чието изпълнение е възможно в кратки срокове.“ – се казва в писмото.

Предложените мерки засягат следните области: процедури по законите за защитените територии, за биоразнообразието и за опазване на околната среда; наказателни процедури в област околна среда и природа; Черноморско крайбрежие; Кресненския пролом; финансиране за природозащитни дейности; управление на отпадъци; енергетика и климат; Национален план за възстановяване и устойчивост; ГМО и пестициди и др.

Най-неотложни действия, които природозащитниците очакват да бъдат предприети, са:
1. Спиране на застрояването по Черноморието като се издадат указания относно начина на съвместяване на процедурите по ОВОС, екологична оценка и оценка за съвместимост, с цел отчитане на кумулативното въздействие върху природните местообитания и видовете и изграждане на система за строга защита за защитените видове от Закона за биологичното разнообразие.
2. Осигуряване защита на дюните като се публикува цифрова карта на всички досега картирани дюни на сайта на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и картиране на дюните, които са изпуснати в специализираните карти, и отчуждаване на дюните недържавна собственост.
3. Адекватно обявяване или преобявяване на ключови защитени зони от Натура 2000 по Черноморското крайбрежие и планините, както и приключване на процедурите за обявяване на цялата екологична мрежа съобразно изискванията на европейските директиви, включително за: Странджа, Ропотамо с Корал, Иракли, Шкорпиловци с Карадере, Камчия, Калиакра, Шабла и Дуранкулак, Пирин, Витоша, Кресна и други.
4. Завършване на процедурите по предложения за обявяване на защитени територии и одобряване на планове за управление, внесени в МОСВ, но не придвижени досега: ЗМ Камчийски пясъци, ЗМ Корал, плана за управление на ПП Българка.
5. Незабавно спиране на незаконното чистене на речни корита, прикриващо кражба на инертни материали и унищожаване на крайбрежната растителност, и строго спазване на Закона за водите при подобни дейности.
6. Осигуряване на адекватна защита на вековните гори и дървета, чрез адекватно отразяване на тези гори в заповедите за защитените зони от Натура 2000 и спешно обявяване или възстановяване на статута на съществуващи вековни дървета, които са неправомерно заличени.
7. Разсекретяване на документацията по наказателните процедури на ЕС срещу България за околната среда и биоразнообразието
8. Преразглеждане на решенията МОСВ по дерогации от Директивата за емисиите от промишлеността, които бяха дадени на ТЕЦ Ей И Ес Марица изток 1, Марица изток 2 и КонтурГлобал Марица изток 3 и въвеждане на строгите норми за живак и серен диоксид. Недопускане на изгаряне на отпадъци, биомаса и нефтошисти в големите горивни инсталации като ТЕЦ Брикел, Бобов дол и др.
9. Извършване на екологични оценки и оценки за съвместимост с целите на Натура 2000 на плана за възстановяване и устойчивост и оперативните програми.
10. Строг контрол върху всички процеси на изгаряне на отпадъци и подготовка на нормативна забрана на вноса на отпадъци с цел изгаряне. Забрана за изгарянето на пестициди и преразглеждане на вече издадените разрешителни за изгаряне.
11. Строг контрол и превенция върху разпространението на ГМО, включително и тези получени с нови технологии/методи като CRISPR.
12. Преработване и подобряване на Националната приоритетна рамка за дейности за биоразнообразието.

Пълен списък на всички предложения може да намерите на: http://forthenature.org/upload/documents/2021/05/Poziciya%20ZaDaOstane%20Priodida%2020.5.21-3.pdf

Коалиция "За да остане природа в България!" очаква отговор от министър Личев като заявява готовност и за провеждане, при необходимост, на последващи срещи и с подчинените му заместник-министри, отговорни за съответните ресори, засягащи представените предложения.