Коалиция „За да остане природа в България“ призовава да не се допуска унищожаването на защитена зона “Айтоска планина”!

19 Яну. 2022
1258
Коалиция „За да остане природа в България“ призовава да не се допуска унищожаването на защитена зона “Айтоска планина”!
Изграждането на фотоволтаични паркове в Натура 2000 зони, обявени по Директивата за природните местообитания е забранено изрично с решенията по екологичната оценка на Националния план за действие за енергията от възобновяеми енергоизточници. Срокът на действие на националния план обаче изтече.

А докато се приеме новият план, се появи инвестиционното предложение на “ЛЪКА ГЕЙМ“ АД и „СЪСТЕЙНАБЪЛ ЕНЕРДЖИ“ ЕАД. Българска фондация Биоразнообразие води дълга битка срещу изграждането на соларния парк в защитената зона “Айтоска планина”, но новият директор на РИОСВ Бургас отново допусна за разглеждане документацията по проекта.

Срокът за изпращане на становища и възражения срещу проекта изтича на 6 февруари.

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи “За да остане природа в България” подкрепя изграждането на фотоволтаични централи, но извън защитени природни местообитания.

Енергия или природа - това не е избор, който можем да си позволим да правим!

Фотоволтаичните (соларни) инсталации са алтернативен източник за производство на енергия, който през последните години става все по-достъпен и предпочитан от инвеститорите.

Технологията се счита за природощадяща и е един от одобряваните методи за борба с климатичните промени. За изграждане на фотоволтаични инсталации са необходими само панели, инфраструктура за съхранение и пренос на ток, слънце и място. Много място! Това означава, че за да бъдат рентабилни тези инсталации, е необходимо да обхванат големи по площ територии. Ето защо се изграждат предимно в пустеещи и неизползваеми селскостопански земи.

Когато обаче се изграждат в ценни за биологичното разнообразие територии, конфликтът между бизнеса и природозащитата е налице.

Фотоволтаиците могат да унищожат големи площи ценни природни територии.

Как се случва това? Панелите хвърлят сянка, която е непреодолима за растителните видове. Освен това нарушават водния режим - дъждовете не падат върху почвата, а върху панелите. След това водата се концентрира в определени участъци, което спомага за ерозията на почвата. Животните също отбягват фотоволтаичните паркове и така губят ценни места за размножаване, търсене на храна и почивка по време на миграция и зимуване.

Изгубена, унищожена природа
Такава ще бъде съдбата на 140 хектара от защитената зона “Айтоска планина”, ако бъде допуснато изграждането на фотоволтаичен парк там.

Това обаче не означава, че коалицията “За да остане природа в България” е изцяло против фотоволтаичните централи. Напротив!

Смятаме, че е крайно необходимо обществото ни по-скоро да премине към използването основно на енергия от възобновяеми източници. Този преход зависи и от активното участие на гражданите като производители на енергия за собствени нужди. Енергийната система на бъдещето ще е децентрализирана и ще включва множество малки соларни централи, които оползотворяват покривното пространство на частни домове, общински сгради и промишлени предприятия. Енергията, произведена от тях, ще може да се ползва на място, а излишъкът да се съхранява или продава в мрежата. Този преход ще се ускори след имплементирането на Директивата за насърчаване използването на възобновяема енергия в българското законодателство, което предстои.