Българското правителство грубо нарушава европейските директиви, българското законодателство и национален интерес

19 Яну. 2023
1370
Българското правителство грубо нарушава европейските директиви, българското законодателство и национален интерес
Това действие на правителството е в нарушение на:
• чл. 3 от Директива за стратегическа екологична оценка (Директива 2001/42/ЕО),
• чл. 6 от Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна,
• чл. 6 от Конвенция за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда,
• чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие,
• глава Шеста от Закона за опазване на околната среда

От Коалицията обръщаме внимание на правителството на Република България, че всички документи, изготвени за нуждите на енергетиката и предвиждащи изграждане или извеждане от експлоатация на АЕЦ и големи ВЕЦ, като посочените в Стратегическата визия ВЕЦ-ове на Дунав, Горна Арда и Места, задължително подлежат на екологична оценка, оценка за съвместимост с целите на Натура 2000 мрежата и на процедура за обществено участие в процеса на вземане на решения.

Организации от Коалицията ще обжалват взетото решение на Министерския съвет, доколкото то е грубо нарушение на множество европейски и национални екологични норми.

Коалицията „За да остане природа в България“ обръща внимание на народните представители от 48-то Народно събрание, че така одобрената Стратегическа визия престъпва принципа на правовата държава.

снимка: ВЕЦ "Сироко" на р. Черни Вит, намиращ се в защитена зона, фотограф: WWF България