Държавата разреши застрояването на Природен парк Странджа

31 Юли 2008
2187
Държавата разреши застрояването на Природен парк Странджа
Окончателното решение на комисията още не е готово, но от пресконференция след заседанието стана ясно, че:

1. Нито една урбанизирана зона, предложена в плана не е отпаднала, въпреки препоръката на експерта по фауна за 30%-но намаляване на планираната урбанизация. Националната служба за защита на природата не пожела да вземе отношение по въпроса какв е разликата между одобрения сега ОУП и предложения за гласуване преди седмица план.

2. По отношение площ на застрояването единственото ограничение е забраната за строеж на 150 метра от двете страни на големи реки. Това по никакъв начин не решава проблема на видовете, обитаващи местата около реките, както и с находища в малки реки извън посочените в ОУП. Например две от находищата на каспийска костенурка са в малки реки, и при липса на ограничение ще бъдат унищожени.

3. Препоръчани са мерки за намаляване на етажност и плътност, което намалява само косвените въздействия, но не и прякото унищожаване на местообитания.

4. Голфигрището край Варвара в Природен парк Странджа не отпада. Препоръчано е да не се унищожава естествената дървесно-храстова растителност и да не се използват силни хербициди и пестициди. Според Министър Чавдар Георгиев построяването на голф игрище означа, че в дадена територия няма застрояване, в смисъл унищожаване на територии.

Всички членове на експертния съвет са гласували като един ЗА одобрение на докладите. Против е гласувал само единственият представител на Природен парк Странджа. Всички експерти от МОСВ, за които е било ясно, че не са съгласни с докладите, са били предварително отстранени от състава на експертния съвет. Водещите пресконференцията дори не разрешиха на предствителя на Природен парк Странджа да посочи причините за позицията на Парка.

На въпроса защо ВЕЕС разглежда ОУП изключително експедитивно, а не се названачава заседание за разглеждане на Плана за управление на Природен парк „Странджа” беше отговорено, че няма нормативна база, която да ги задължава да разгледат първо Плана за управление. Този отговор беше изключително странен за нас тъй като Върховния административен съд отсъди през май месец в рамките на 30 дни да бъсде насрочено такова заседание. Явно адмимистративните стъпки се следват единствено по отношение на плана за затрояване на Странджа, но не и относно плана, който би могъл да осигури устойчиво развитие на региона.

За всяко населено място в община Царево според ОУП са предвидени участъци за изграждане на пречиствателни станции, но не беше посочено кой ще ги построи, с какви пари и кога.

Що се отнася до известния комплекс „Златна шерла” искаме още веднъж да припомним, че той попада в новосформирана урбанизирана зона в община Царево, където земите съгласно новия план биха могли да бъдат застроявани.

Хронология на събитията:

На пресконференция миналия вторник, 22 юли, заместник министърът на околната среда и водите Чавдар Георгиев обяви, че докладите се връщат за доработване поради съществени пропуски.

На следващия ден, сряда, 23 юли, министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров издаде заповед за свикване на заседанието на междуведомствената комисия към ВЕЕС за разглеждане на докладите по екологична оценка и оценката за съвместимост с Натура 2000 местата. Физическата невъзможност да се отстранят пропуските от докладите в срок от една седмица превръща този случай в цирк, разиграван от политически лица на най-високо равнище, коментират от коалицията „За да остане природа в България”.

Ако общият устройствен план на Царево се осъществи в този му вид, това ще има разрушителни последствия за природата по крайбрежието на Природен парк Странджа, предупреждават природозащитните организации. Те ще обжалват решението по екологична оценка на министерството.

Ще бъдат унищожени и видове и местообитания от европейската екологична мрежа Натура 2000, част от която е Странджа. Това е основание за подаване на жалба и към Главна дирекция околна среда на Европейската комисия.

На пресконференцията кметът на Царево Петко Арнаудов е обявил, че всички проблеми с водоснабдяването и канализацията на населените места ще се решават с финансиране от европейските фондове. Неприемливо е за нарушаване на европейски политики, каквато е Натура 2000, да се дават европейски пари за изграждане на пречиствателни станции за разрушителни курортни зони, обобщават природозащитниците.