Финален вариант на общите искания на протестиращите

19 Яну. 2009
7047
Финален вариант на общите искания на протестиращите
*****

Приложение

към т.2 от Декларация на обединени студентски, природозащитни, майчински и земеделски организации и движения от 18 януари 2009 год.

[u">КОНКРЕТНИ ИСКАНИЯ ЗА НЕОТЛОЖНИ МЕРКИ[/u">

Ние се обединяваме около исканията на всеки от нас и ще протестираме, докато Парламента и правителството не изпълнят всяко едно от тези искания.

*****

КОНКРЕТНИ ИСКАНИЯ ЗА НЕОТЛОЖНИ МЕРКИ,
браншови организации на земеделските производители


1. Изплащане до края на януари 2009г. на директните плащания за площ за всички земеделски производители полагащи се за 2008 г.
2. Спазване на сроковете за разглеждане и финансиране на проекти по европейските програми за земеделие.
3. Намаляване срока за изплащане при одобрен и изпълнен проект по „Програмата за развитие на селските райони“ от 4 на 1 месеца.
4. Незабавно изплащане на компенсациите за пропаднали площи от сушата през 2007г. на всички засегнати земеделски производители.
5. Участие на браншовите организации в управлението на фонд „Земеделие”, в частност управителния съвет на фонд „Земеделие“.
6. Съгласуване с браншовите организации на националните позиции, представени пред ЕК, по общоевропейски въпроси и особено по промените в Общата селскостопанска политика.
7. Засилване на контрола, въвеждане на квоти и мита при вноса на земеделски продукти от страни извън ЕС.

За контакти:
Албена Симеонова. Асоциация на зърнопроизводителите, 0888 215 268
Ивайло Тодоров, Асоциалия на земеделските произвидители, 0887 512 413
Пламен Иванов, Национален браншори пчеларски съюз, 0889 895 658

*****

КОНКРЕТНИ ИСКАНИЯ ЗА НЕОТЛОЖНИ МЕРКИ,
Коалиция „За да остане природа в България“


по Закона за горите:

1. Министерски съвет да вземе решение за недопускане на смяната на предназначение на всички заменени до сега гори за срок от 20 години и съответно Министерски съвет и Държавната агенция по горите да отказват искания за промяна на предназначение на терени, които са били заменени.
2. Всички процедури, чрез които вече е било разрешено застрояването на гори в НАТУРА 2000 мрежата в България, да бъдат отменени от Министърът на околната среда и водите на основание непроведена оценка за съвместимост.
3. Да се сформира работна група с представители на Държавната агенция по горите, Комисията по земеделие и гори и експерти на Коалиция „За да остане природа в България“и да се проведе първо нейно заседание с цел: обсъждане на оттегляните текстове от Закона за горите, касаещи промяна на чл. 14 и чл. 16 от Закона, с които отпаднаха и предложените на обсъжданията в комисията ограничения за изключване от горски фонд на различни видове гори, включително гори в защитени територии и защитени зони. Работната група да разработи и ясни критерии за случаите, при които могат да се продават държавни и общински гори. Продажбата на държавни и общински гори да е допустимо само след положителен резултат от проведен местен референдум с участието на гражданите с адресна регистрация в засегнатото землище.

по искането за мораториум на строителството в защитени територии и зони по Черноморието и високите планини до изработване на стратегия за тяхното устойчиво развитие в полза на местните общност

4. Министърът на околната среда и водите да забрани със заповед строителство и промяната на предназначението на земи и гори в защитените зони в районите на: Калиакра, Шабла, Иракли, Ропотамо, Камчия, Карадере, Странджа, Рила, Родопите, Пирин, Витоша, Стара планина до въвеждането на конкретни ограничения за строитеството в тези зони, изработени в Работна група към Министерството на околната среда и водите с участието на Коалиция „За да остане природа в България”.
5. Да се сформира работна група към Министерството на околната среда и водите съвместно с Комисията по околна среда и води към Народното събрание и на Коалиция „За да остане природа в България” с цел бързо решаване на проблемите по следните точки: прилагане на Националния план за биологичното разнообразие, финансиране и опазване на Националните паркове в България, придвижване на застояли в администрацията планове на управление на защитени територии, създаване на адекватни заповеди за обявяване и планове за управление на защитените зони от Натура 2000, както и за съгласуване на Закона за устройство на територията със Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие. Провеждане на първо заседание на работната група.

За контакти:
Живко Богданов, WWF Дунавско-Карпатска прогарама в България, 0887 46 29 45
Надежда Максимова, гражданска група „Да спасим Иракли”, 0885 73 43 77
Стефан Аврамов, Българска фондация Биоразнообразие, 0897 86 58 18

*****

КОНКРЕТНИ ИСКАНИЯ ЗА НЕОТЛОЖНИ МЕРКИ,
Обединени български майки


1. С промяна в Закона за държавната администрация, да се регламентира в обсъждането на всеки законопроект, участието на неговите директни потребители - чрез браншови организации, неправителствени структури, отделни граждани, което би гарантирало осъществяването на конституционната роля на народа като работодател на управляващите.
2. Участие в заседанията на пленарните сесии на Икономически и Социален Съвет на РБългария на НПО, Граждански организации и Инициативни комитети, работещи по проблемите на децата. Свикване и насрочване на ежемесечни срещи с тези организации, с цел ефективност при решаването на проблемите. Изготвяне на работни групи от депутати, граждани и представители на ИСС.
3. Формиране на експертна група за проучване проблемите на семействата, отглеждащи деца с увреждания и на парламентарна комисия, която да предприеме конкретни стъпки за тяхното решаване.
4. Участие на експерти, доказали своя професионализъм на различни нива (университети, неправителствени организации и др.) в процесите по създаването на законите и подзаконовите актове, касаещи репродуктивното здраве, бременността, отглеждането, здравеопазването, образованието и развитието на децата.
5. Обединяване структурите на ДАЗД и МТСП за формиране на адекватна и ефективна политика, за преодоляване проблемите на семейството и децата в България, което би концентрирало отговорността и организацията на работа. В сега действащата система се дублират техните правомощия и контрол на ниво ОЗД, което води и до акцентиране върху писането на отчети от страна на работещите и намаляване времето за реална работа с клиенти. Така би се подпомогнала и комуникацията между всички звена и участници в сферата на грижа за деца и семейства.
6. Повишаване на заплащането и квалификацията на служителите в социалните институции (ДДМУИ, ДМСГД, ДОВДЛРГ, ДВН и т.н.), както и в ОЗД, което би довело до повишаване качеството на грижата и социалните услуги.
7. Бързо приемане на новия проекто-семеен кодекс, с промяна в процедурите по осиновяване, с цел по-кратък престой на децата в институции. Разработване на стратегия за развитие на приемната грижа и нейното дългосрочно реализиране – кампании, информиране и т.н. Повишаване заплащането на професионалните приемни родители, както и въвеждане на заплащане при мярка “настаняване при близки и роднини”.
8. Настояваме до 31 март 2009 г. да бъдат определени конкретните ангажименти на институциите и срокове за оперативното изпълнение на плана за действие, по “Националната стратегия за закрила и социална интеграция на деца с увреждания (2003-2005), като приемаме, че посочената стратегия най-адекватно отговаря на обективните обстоятелства в този социален сектор.
Следващите предложения, далеч не изчерпващи реалните необходимости и възможности, да се приемат като първи спешни стъпки в оперативното реализиране на Стратегия 2003-2005.
9. Достъпно здравеопазване, свързано с възможности за закупуване на лекарствени средства от семействата на деца с увреждания. Лекарствата за деца под 18 години, които са изписани от лекар с рецепта, да бъдат безплатни.
10. Иницииране на промени в правилника за прилагане на ЗСП и ЗИХУ, чрез които да се преразгледат всички ограничения за ползване на социално подпомагане. Отпадане на гарантирания минимален доход. При обследването на доходите да се отчитат и кредитите на семействата на дете с увреждане. Кредитът да се разглежда като отговорна инвестиция на родителите, за осигуряване на нормална среда за обгрижване на детето. Да се компенсират всички помощи съобразно растящата инфлация.
11. Спешно освобождаване от ДДС на лекарствата и техническите средства за хора с увреждания, като последните да се предоставят безвъзмездно.
12. В НКПД да се въведе професия “Родител на дете с увреждане”, като трудовият стаж да е I-ва категория, да се ползва правото за ранно пенсиониране и възнаграждението да е в рамките на поне 3 минимални работни заплати.
13. Създаване на Фонд „Асистирана Репродукция, както е предложен в ЗИДЗЗ - № 854-01-148.
14. Запазване и увеличаване на данъчните облекчения за дарителите. Благотворителните SMS на гражданите, да се освободят от ДДС.
15. Търговията и разспространението на наркотици, да се наказва с бърза съдебна процедура, без възможност за извънсъдебни споразумения.
16. Да започне поетапно ремонтиране на всяко българско училище с участие на експерти архитекти, които да дадат съвременен и функционален облик на сградите. Изискване и контрол на общините при изработване на стратегии за изграждане на нови (или преструктуриране на стари) детски ясли и седмични детски градини, което би улеснило самотните майки в грижата за техните деца.
17. Премахване на ограничението за назначаване на психолог (педагогически съветник) в училище, ако децата са под 500.
18. Държавни инвестиции в спортни и различни творчески и извънучилищни бази за оползотворяване на свободното време на децата, с цел превенция употребата на наркотици и асоциално поведение.

Запазваме си правото, при липса на резултат след настоящите дискусии и разговори, да се обърнем за съдействие към Mental Disability Advocacy Center (MDAC).

За контакти:
Росица Букова, 0888-84-98-03
Теодора Пиралкова, тел. 0888-87-97-98
Златина Станкова, 0896-83-79-71
Красимира Обретенова, 0888-79-91-65

*****

КОНКРЕТНИ ИСКАНИЯ ЗА НЕОТЛОЖНИ МЕРКИ,
Отнасящи се за проблемите на висшето образование, студентските градчета и гражданските права на студентите
Отправени от СРОКСОС, www.sroksos.org


Всички промени в устройството, управлението, стопанисването и функционирането на университетите, общежитията към тях, спортните и почивните бази да стават паралелно с незабавното изготвяне на Стратегия за Висшето образование, която да отговаря на европейските насоки за развитие.
Изготвянето на Стратегията, закони, нормативи, контрола на изпълнението им, спазването на студентските права да става с активното участие на гражданското общество – неправителствени организации, сдружения и движения. Активна роля на международни консултанти и експерти. Задължително заимстване на най-добрите световни практики.
Реална академична автономия, гарантирана от обособен закон за академичната автономия, който освен управлението на учебния процес, развитие на научни изследвания, учебен сграден фонд, да включва и стопанисването на общежития, неприкосновеност на площи и територии от частни и общински интереси, легитимно и ефективно студентско представителство в управлението и контрола.
Спешна актуализация на законовата и нормативната уредба, отнасяща се за образованието и науката, в съответствие с изискванията и препоръките на ЕС и демократичното развитие на Р. България.
Активна защита на гражданските права на учащите, които се нарушават от нереформираната академична среда и остаряла нормативна база. Защита правата на работещите студенти. Актуализация на стипендии, хонорари и социални преференции за студенти и докторанти.
Подобрено студентско представителство с активна роля на независими сдружения, които да са гарантирани със закон и вътрешни нормативи.
Активни мерки за борба с корупцията в университетите, общежитията и студентските представителства.
КОНКРЕТНИ ИСКАНИЯ ЗА НЕОТЛОЖНИ МЕРКИ:

1. Бързо, сурово и справедливо наказание за убийците на Стоян Балтов;
Вкарване в ареста и разследване на всички лица, участвали и съучаствали в убийството на Стоян Балтов. Обвинение в предумишлено убийство и доживотна присъда за пряко участващите в жестокото убийство лица.

2. Разследване на виновните институции, допуснали предпоставки за възникването на подобни инциденти;
Община и контролни органи – заради незаконното разрешително за дискотека “Амнезия”, полиция – заради закъснялата и неадекватна намеса, включително и при задържането на участвалите в убийството лица, медицинска помощ – заради закъснялата намеса.

3. Отчет на МВР и Прокуратура за извършената дейност, обявяване на всичките участници в убийството на Стоян, достъп до видеоматериалите от вечерта на убийството;
Публичен отчет от органите на реда и съдебните власти за действията по разкриване на участниците в убийството на Стоян лица.

4. Одържавяване на територията на Студентски град и изцяло държавно стопанисване на общежития и площи;
Разследване на компетентните органи: икономическа полиция, Прокуратура, Сметна палата, Агенцията за държавна финансова инспекция на всички разпоредителни сделки след 1989 г. с бивши държавни имоти и площи на територията на Студентски град и трансформирането им в общински и частни.
Публична информация за процеса на трансформация на държавната територия и сгради в общинска и частна собственост.
След анализа, ревизията и установяването на незаконни сделки и реституция, всички виновни длъжностни лица да бъдат подведени под съдебна отговорност, засегналите от незаконното преразпределяне на територии и площи лица да бъдат обезщетени (ако сами не са предизвикали и участвали в корупционни сделки и процедури).
При законно наличие на легитимни и законни частни интереси, собствениците да бъдат субсидирани, финансирани, подпомагани от държавните органи за дейности, свързани с образователни и студентски интереси.
Цялата територия сгради и площи да станат публична държавна собственост, без право на рституция,концесия и приватизация.

5. Незабавни общи действия на държавни, общински и университетски институции за оформянето на студентските градчета като територии за обучение и отдих на студенти;
Всички дейности в студентските градчета да подпомагат обучението и отдиха на студенти и преподаватели и в никакъв случай да не влизат в конфликт със студентските и учебните интереси.

6. Всички дискотеки и заведения незабавно да изпълнят законовите и нормативните изисквания, нарушителите да бъдат закрити;
Незабавна проверка от държавните контролни органи на всички заведения, търговски, хазартни и увеселителни обекти на територията на студентските градчета и университетите.
7. Незабавни мерки по отношение на подобряване инфраструктурата, сигурността и осветлението в студентските градчета;
Община, МВР, държавни органи е крайно време да приведат територията на студентските градчета във вид, изискван от закони и нормативи. Подобряването на инфраструктурата да съответства на добрите световни практики в изграждането и стопанисването на академични територии и общежития за студенти.

8. Ограничаване на транспортния трафик през Студентски град и строг контрол над паркирането на автомобили по тротоари и зелени площи;
Транспортния трафик да се изкара от студентските градчета, да се редуцира максимално броя на улиците, през които преминава автомобилен трафик, като се оставят само тези за МГТ.
Да се обособят паркинги около Студентски град. Паркингите пред блоковете да се ползват единствено от живущи в студентските градчета.
Стриктен контрол на паркиращите в зелените площи автомобили.
Забрана за влизане на тежки транспортни и строителни машини в студентските градчета, особено в учебни периоди.

9. Стопанисваните от университетите сгради да се ползват само и единствено за студентски нужди;
Забрана за извършване на дейности в студентските общежития – търговски и увеселителни, които нямат пряко отношение към студентите, преподавателите и учебната дейност.

10. Обвързване на капацитета на висшите училища с наличния сграден фонд, в изпълнение всички закони, нормативи на Р. България и в съответствие с международните практики.
Задължително в оценката и акредитацията на Висшите училища да фигурира сред основните критерии – оценка на социално-битовата среда в общежитията, спортните и почивните бази. Задължително в тази оценка и контрол да участват неправителствени организации, български и международни експерти.

11. Ограничаване на продажба на алкохол в студенските градчета;
Максимално редуциране на броя на обектите предлагащи и търгуващи с алкохол. Привеждане на законодателните мерки по отношение на продажбата и предлагането на алкохол – лицензионен режим, ограничаване на работното време. Налагане на най-добрите международни практики.

12. Подобрено медицинско обслужване в Студентски град и ефективно присъствие на органите на реда;
Денонощна медицинска помощ, дежурна линейка. Ефективно полицейско присъствие и работа в посока намаляване на необходимостта от засилено присъствие на органите на реда, чиято дейност да бъде в духа на академичната автономия.

13. Откриване на културни, спортни и информационни комплекси, достъп до информационни технологии, съвременна техника и интернет. Приоритетно развитие на детски градини и детски площадки.
Голям библиотечно-информационен комплекс, осигуряващ актуална информация, достъп до най-съвременни технологии, който да бъде аналогичен на комплексите в кампусите на добрите университети в света.
Множество нови спортни съоръжения и площадки.
Открит достъп до интернет в рамките на университетите и общежитията, преференциални цени за студенти и преподаватели за платен интернет.
Подобряване на състоянието и околната инфраструктура на детските градини и детските площадки, съобразени с учебната заетост на майките студентки.

Кънчо Драгнев, СРОКСОС, 0887 06 21 50
Румен Захариев, СРОКСОС, 0888 23 43 55
Борислав Сандов, СРОКСОС, 0887 096 757