Календар

Въпроси до министър Нона Караджова за срещата с НПО на 8ми октомври

Въпроси до министър Нона Караджова за срещата с НПО на 8ми октомвриВъпроси до министър Нона Караджова за срещата с НПО на 8ми октомври [2]

До:
Г-жа Нона Караджова
Министър на околната среда и водите

Относно: среща на новото ръководство на МОСВ на 8 октомври т.г. с представители на НПО

София, 2.10.2009

Уважаема г-жо Караджова,

От името на Коалицията «За да остане природа в България» се обръщам към Вас във връзка с насрочената за 8 октомври среща. Още през август изпратихме молба за среща с Вас и представители на министерството. Разбираме, че срещата за 8 октомври е планирана за много по-широк кръг организации. Поради това се опасяваме, че няма да достигне време за обсъждане на въпросите, които интересуват специално Коалицията. За да спестим време на срещата, изпращаме предварително въпросите, по които желаем да научим Вашата позиция и да обсъдим как да подмогнем министерството при тяхното решаване:

1. Един от сериозните проблеми при процедурите по оценка за съвместимост е, че систематично липсва адекватна количествена оценка на кумулативния ефект от изпълнението на планове, програми и проекти, засягащи защитени зони. Какво ще предприеме МОСВ за решаване на този въпрос?

2. Как планира МОСВ да организира процеса по издаването на заповеди за защитените зони по природните местообитания?

3. Какво предлага новото ръководство на МОСВ във връзка с прякото управление на защитените зони от националната екологична мрежа (НЕМ) и има ли нужда от помощ при изработване на концепция за това, както и помощ за прилагане на концепцията на терен? Може ли МОСВ да се ангажира със срокове за създаване на действащи управленски структури на НЕМ?

4. Понастоящем има само два природни парка с официално приети планове за управление. Какво ще предприеме МОСВ за приемане на вече разработените, но все още официално неприети планове за управление на Природните паркове Странджа, Персина, Сините камъни, Врачански Балкан, Рилски манастир, Шуменско плато и Златни пясъци?

5. Поради липсата на достатъчно средства в бюджетите на РИОСВ и ДНП, тези подразделения на МОСВ са с ограничени възможности за прилагане на ЗБР и ЗООС и контролните дейности по тях. Какво ще направи новото ръководство на МОСВ, за да гарантира нормалната работа на РИОСВ и ДНП?

6. От 2 години в МОСВ отлежават две предложения за обявяване наново на защитена местност Камчийски пясъци. Защитена зона Комплекс Камчия за дивите птици все още няма заповед за обявяване. РИОСВ - Варна досега не е провела нито една процедура по екологична оценка или пълна оценка за съвместимост и е съгласувала всички инвестиционни намерения, засягащи зоната. Какво ще предприеме МОСВ за опазването на територията на за тази уникална защитена зона?

7. Какво ще предприеме министерството във връзка с изградените обекти, засягащи Национален парк Рила:

* път, свързващ Паничище с хижа Пионерска, изграден без решение по ОВОС и засягащ територия от националния парк – ще сезира ли МОСВ ДНСК за извършено незаконно строителство?
* лифт, свързващ хижа Пионерска и хижа Рилски езера, с изтекло през 1998 г. решение по ОВОС, без оценка за съвместимост и без концесия, навлизащ на територията на Национален парк Рила – ще спре ли функционирането на лифта до остраняване на нередностите; докога ще получаваме едни и същи отговори от едни и същи хора, които са допуснали нарушението, и които сега се опитват да си прикриват престъпленията? Има ясни доказателства, че лифтът е бил построен без действащ ОВОС.
* изграден лифт в местността Картала без решение по ОВОС непосредствено до границите на резерват Парангалица в парка – ще наложи ли МОСВ съгласно правомощия по ЗООС (чл. 158.) принудителна административна мярка – спиране на експлоатацията?

8. РИОСВ – София съгласува устройствен план за ски-зона Алеко, който нарушава същността на Плана за управление на Природен парк Витоша и има значително влияние върха защитена зона Витоша, категорично неотчетено от доклада по оценка за съвместимост на проекта. Вече има попадени жалби за отмяна по административен път на това решение. МОСВ ще отмени ли становището по екологична оценка на РИОСВ – София?

8. РИОСВ-Варна е дала разрешение без оценка за съвместимост за строителство на балнеологичен комплекс на западния бряг на Шабленската тузла, част от Натура-2000 зоната “Шабленски езерен комплекс”. Строителните работи са започнали през септември 2009 г., за което е подаден сигнал от Бългаското дружество за защита на птиците. Този комплекс от сгради ще бъде на по-малко от 100 м от нощувката на 25 000 ежегодно зимуващи гъски, между които хиляди от световно застрашения вид червеногуша гъска (Branta ruficollis) и върху площите, на които те се хранят през деня. В района има и други подобни инвестиционни намерения. Какво ще предприеме Вашето министерство за опазване на Натура-2000 зоните “Шалбленски езерен комплекс” и “Дуранкулашко езеро” от десетките инвестиционни намерения за застрояване, които застрашават едно от трите най-важни места за водолюбивите птици у нас и най-важно зимовище на червеногушата гъска в света от унищожение?

9. Относно Иракли:

* Ще отмени или МОСВ решението на РИОСВ- Бургас за съгласуване на проект "Ривърсайд вилидж" на основание липса на оценка за въздействие върху бозайниците? Не са отчетени доказателствата за значителни въздействия, дадени в становищата на НПО.
* Ще обяви ли МОСВ заповед за защитена зона ЕминеИракли и ще реши ли принципно въпроса със строителството и с ниския капацитет и на структурите за оценки за съвместимост?

Уважаема госпожо Караджова,

нашият списък би могъл да е още по-дълъг. Наясно сме, че тези проблеми са наследени. Надяваме се, че предварително изпратените въпроси ще ви дадат възмоност по–добре да се подготвите за срещата с представители на Коалицията. Бихме искали на тази среща да съгласуваме механизъм, в рамките на който да се решават трудните проблеми в областта на опазването на природата.

За контакти: Катерина Раковска, експерт защитени територии и Натура 2000, WWF Дунавско-Карпатска програма България; 1000 София, ул. Княз Борис I 71, тел./факс (02) 950 50 40, ел. поща: office@wwfdcp.bg.

С уважение:
Веселина Кавръкова,
Програмен ръководител, WWF Дунавско-Карпатска програма България

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2090 посещения

OFF

Последно качено » Новини