Календар

ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРИ ДОБИВА НА ДЪРВЕСИНА ОКОЛО СТАРА ЗАГОРА

Писмо, с което се сезира поркуратурата да разследва ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРИ ДОБИВА, ИЗВОЗВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА НА ФИРМИТЕ ЛЕС ТРАНС И ТЕРА ЛЕС НА ФАМИЛИЯ БЕСООЛУ С НЕМАЛОВАЖНИ ЩЕТИ ЗА ДЪРЖАВАТА

Изх. № 220/16.09.2007г

ДО
АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ

КОПИЕ
ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ
МЕДИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА


УВАЖАЕМИ ПРОКУРОР ДИМОВ,

Изпращаме Ви нови данни и доказателства за престъпления на обръча от
фирми на ДПС в Област Стара Загора, както и на директори и лесничеи от
горското ведомство в региона. Приложение 1.
Както ще видите има данни, че организираната престъпност в РУГ Стара
Загора, поделенията и, и мафиотските структури на обръчите от фирми са
така сраснали, че застрашават вече и националната сигурност. Обществена
тайна е умисъла при горските пожари в района около фабриката Габровница,
която и ще се облагодетелства. Ще се облагодетелстват и фирмите
добивници подизпълнители, които в абсолютно нарушение на Закона за
конкуренцията получават цели губернии от гори за добив без търг и ги
унищожават безнаказано.

Въпреки доказателствата за огромни престъпления на фирмите Лестранс и
Тералес на фамилия Бесоолу от Павел баня, които Зелени Балкани разследва
и връчи на цялата изпълнителна и съдебна власт, двете фирми не са
санкционирани и продължават да унищожават българските гори! Нещо повече,
изпълнителната власт в лицето на цялата горска система от ДЛ, ДДС и РУГ,
както и местна полиция и прокуратура им съдействат за прикриване на
престъпленията и узаконяване на грабежа! И ако това не е организирана
престъпност здраве му кажи.

Време е вече прокламираната от Вас г-н. Димов и Главния прокурор
Велчев закана за борба с Дървената мафия да се насочи и към
организираната престъпност в сектора, а не да се задоволявате с
преследване на няколко нещастни цигани откраднали по каруца дърва в
Ракитово.

Същото бихме препоръчали и на НСБОП да се занимаят с организираната
престъпност, а не с хората борещи се против нея – визираме полицейското
безобразие спрямо блогърите Мишел, Йовко и Симион протестиращи за ПП
Странджа и съпруга на Фиданка Бачева от България без цианиди.

Какви доказателства още Ви трябват драги магистрати? Не смятате ли, че с
въпиещото си бездействие се приравнявате с извършителите на тежките
противодържавни престъпления.
Смятате ли господа, че данъкоплатците, обществото и Европа дълго ще
търпят безобразията в съдебната система, които са следствие и от
действието и бездействието в подкрепа на престъпността, от Вас, Висшите
Магистрати на България?

Настояваме спешно да започнете наказателно дирене в ДЛ Павел баня и ДДС
Мазалат с цялата мощ на полицейската и съдебна машина, и незабавно да
бъдат подведени под наказателна отговорност доказаните престъпници
унищожили горите и техните укриватели от горското ведомство, местната
полиция и прокуратура.


С уважение:
Константин Дичев
Управление Природни Ресурси
Зелени Балкани БългарияПРИЛОЖЕНИЕ 1

До
Константин Дичев
Зелени Балкани
СИГНАЛ

12.09.2007г.
ЗА ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРИ ДОБИВА, ИЗВОЗВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА
ДЪРВЕСИНА НА ФИРМИТЕ ЛЕС ТРАНС И ТЕРА ЛЕС НА ФАМИЛИЯ БЕСООЛУ С
НЕМАЛОВАЖНИ ЩЕТИ ЗА ДЪРЖАВАТА

Отсечената дървесина от промишлените сечища собственост на Държавата се
продава след издаването на транспортно позволително, като се издава след
заплащане на отсечената дървесина на собственика. Транспортирането на
дървесината става с превозен билет закупен от ДЛ или ДДС на чиято
територия се сече и вози добитата дървесина.
Фирма Лестранс ООД с. Александрово е закупила 8 бр. Кочани превозни
билети с №№: 1880876 – 1880900; 1880951 -1880975; 1880976-1881000;
1881001 – 1881025; 1881026 – 1881050; 1881051-1881075 в началото на
2007г от ДП ДДС Мазалат. До средата на текущата година в ДП ДДС Мазалат
не е отчетен нито един екземпляр от превозен билет с горепосочената
номерация. В тридневен срок от издаване на транспортното позволително,
същото се отчита заедно с протокол за приетата работа и опис на
превозните билети, като към описа се прилагат екземпляри от същите, при
това превозните билети са ценни образци и подлежат на специален контрол
от страна на държавата или от компетентния орган ДДС Мазалат в случая.
Изпратено е писмо с изх. № 702/11.06.2007г., с което фирма Лестранс ООД
е поканена да даде информация за това какво става с горепосочените
кочани превозни билети. Фирмата не е представила писмена информация, а
счетоводителката е обяснила, че превозните билети са необходими за
централния склад в с. Манолово, собственост на същата фирма. Видно от
обобщената справка по чл. 132 ал. 5, чл. 133 ал. 2 от ППЗГ предоставена
от фирма Лестранс ООД, същата не е развивала дейност през първото
полугодие на 2007г на централния склад. Служител на ДП ДДС Мазалат е
извършил проверка и е заверил дневника в централния склад, като в него
не е имало приход и разход на дървени материали. На 11.06.2007г
служители на ДП ДДС Мазалат са били 2 дена на проверка в Габровница АД,
за да проверят всички предоставени билети от ДП ДДС Мазалат на фирмите
работещи на нейна територия, за което има съставен доклад. Част от
липсващите превозни билети от гореописаните кочани са предоставени от
счетоводството на Габровница АД, като с тях е превозвана дървесина.
Разплащанията между Габровница АД и фирмите доставчици на дървесина
става на базата на превозни билети, кантарна бележка в която е упоменато
теглото на дървесината и протокол в който е описано вида и качеството на
дървесината.
При положение, че превозните билети са използвани за превоз на
дървесина и не са отчетени в ДП ДДС Мазалат, означава че собственика на
дървесината не е получил полагаемите му се държавни такси, а това е
държавата. По просто казано това е кражба на дървесина от страна на
Лестранс като умишлено са попълвани фалшиви документи с невярно съдържание.
Комисията разглежда и описва всички превозни билети на фирмите закупили
дървесина от ДП ДДС Мазалат и продали същата на Габровница АД. Намерени
са част от превозните билети на фирма Лестранс ООД с Александрово с
които е закарана дървесина на Габровница АД.
Има много нередности и документни престъпления затова са разделени по
групи по някакъв признак:
- Превозни билети за транспорт на дървесина от централен склад в с.
Манолово собственост на фирма Лестранс ООД до Габровница АД
- 1881056-1881059 – 8 броя билети;
- 1881001 – 1881008 – 8 броя билети;
Превозни билети за транспорт на дървесина от фирма Тералес ООД, като
превозните билети са закупени от фирма Лестранс ООД до Габровница АД;
- 1880891 – 1 брой билет;
- 1880893 – 1880897 – 7 броя
- 1880887 – 1880890 – 3 броя билети
Превозни билети за транспорт на дървесина от обект 77107 на ДП ДДС
Мазалат за 2007година, като превозните билети не са отчетени и не е
издавано транспортно позволително за извозената дървесина. Дървесината
на ДП ДДС Мазалат фактически е открадната от фирмата, като са съставени
документни с невярно съдържание.
- 1881056 – 1881059 – 4 броя билети;
- 1881061 – 1881065 – 5 броя билети;
- 1881067 – 1881070 – 4 броя билети;
Дървесината от в изброените превозни билети е изписана от отдел 60 “а”
- 1880976 – 1881000; 1880993 дървесината от посочените превозни
билети е изписана от 74 “е”.

В изброените билети е фалшифициран подписа и почерка на горския стражар
Пейчо Видев, като същия отговаря за заверка на превозните документи,
написани са произволно контролни горски марки, транспортни позволителни
и няма час на тръгване на моторното превозно средство.
За констатираните нарушения комисията е съставила доклад представен с
вх. № 889/05.07.07г. до директора на ДП ДДС Мазалат.

След проверката на НУГ и Зелени Балкани на /протокол от 04.05.2007г/ на
отдел 14 “к” и установените крупни нарушения от ДП ДДС Мазалат е
извършена инвентаризация на незаконно отсечените дървета. Установени са
над 900 броя незаконно отсечени дървета, които са дървета на бъдещето и
така цялото насаждение е разстроено, а бъдещето му на гора с елитна
дървесина унищожено.

Въпросите които трябва да се изяснят са:
1. Защо фирма Лестранс ООД Не връща кочани превозни билети, които са
ценни образци и защо след като има протокол на комисия от който е видно,
е част от тях са използвани за транспорт на дървесина. Защо директора на
ДП ДДС Мазалат не търси съдебна отговорност от фирмата ограбила
държавата, въпреки доказателствата събрани от комисията и предоставени
на директора и то преди повече от 2 месеца.
2. С превозни билети закупени от ДП ДДС Мазалат е превозена дървесина
от ДЛ Павел баня, защото Габровница АД към всеки превозен билет има
кантарна бележка и протокол за вида и състоянието на дървесината и от
тях е видно, че дървесината е от зимен дъб, а ДП ДДС Мазалат не добива
дървесина от този дървесен вид.
3. При преглеждането на всички превозни билети прави впечатление че
има известно количество превозни билети от централен склад на фирма
Тералес ООД и Лестранс ООД с. Александрово, като те са предоставени от
ДЛ Павел баня за централен склад за територията на лесничейството.
Належаща е проверка в ДЛ Павел баня за реда и начина на предоставяне на
превозни билети и тяхното отчитане и контрол. Има данни че над 15 кочана
не са отчетени в ДЛ, а с тях е превозвана дървесина, вероятно на Тоат в
Турия, Габровница.
4. Нужно е да се проверят и всички кочани на Лестранс ООД и Транслес
ООД закупени за централните им складове в Казанлък, Манолово и Чирпан за
2006г и отчитането им и контролът от ДДС и ДЛ.
5. Нужно е да се установи защо на фирма Лестранс не е отнет лиценза и
изгонена от българските гори, след необоримите доказателства за
неизброими престъпления при добива, транспортирането и продажбата на
държавни гори. В момента фирмата необезпокоявано добива в Турия и
Александрово - на същите места където са доказани нейни престъпления и
унищожаване на хиляди дка гори.Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

OFF

Последно качено » Новини