Календар

Министерството на околната среда и водите за пореден път дава предимство не на защитените територии, а на тяхното застрояване

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) обжалва решението на Три членен състав на Върховния административен съд (ВАС) по делото, заведено от Българска фондация Биоразнообразие срещу дългогодишното бавене и не приемане на Плана за управление на Природен парк „Странджа”. Решението на съда до момента е „МОСВ да свика в 30 дневен срок експертен съвет за разглеждане на ПУ на ПП „Странджа””. МОСВ обаче обжалва с мотиви, че е необходимо първо да бъде приет Общия устройствен план на Община Царево.

Общият устройствен план (ОУП) на дадена община е документът, който определя разпределението и вида на площите на територията на общината: кои земи са земеделски, кои – горски фонд, кои – строителни територии. Проекто-устройственият план на Царево предвижда пълна урбанизация на крайбрежието на Природен парк „Странджа”, както и изключване на площи от него, включително и терена с незаконния курортен комплекс «Златна Перла» на фирма Краш 2000 край село Варвара.

Повече за новия ОУП

Странното в случая е защо Министерството, което трябва да се грижи за околната среда, дава преимущество на плана за
застрояване на източната част на една защитена територия пред нейното устойчиво управление. Крайбрежната част на Природен парк „Странджа” пази и така любимото на много българи Южно Черноморие.

Ще припомним, че Планът за управление на ПП „Странджа”е разработван от Българска фондация Биоразнообразие въз основа на Задание от МОСВ в периода 1999 – 2003 г. В разработването му са участвали повече от 50 експерти в различни сфери и над 20 заинтересовани лица и институции.

Процесът на разработване на плана включва 5 етапа:
- научни изследвания;
- семинари и консултативни срещи;
- социологически проучвания и комуникационна стратегия;
- цифров модел с база данни
- екологична оценка.

Планът е завършен през 2003 г. и е минал обществено обсъждане. През 2005 г. последните искания на общините, свързани със застрояването на територията, бяха подложени на Екологична оценка (по настояване на МОСВ) и резултатите от нея бяха включени в плана. Така се създаде един балансиран документ, обезпечаващ устойчивото развитие на парка, отчитащ реалните нужди на населението и безпристрастен към вълчите апетити на инвеститорите.

Планът е основният документ, който регламентира действията по опазването на природата и устойчивото ползване на нейните ресурси. С него се идентифицират най-важните особености и проблеми на парковата територия, определят се целите на нейното управление и се посочва пътят за постигането им.

Разходите за разработването на Плана през тези 6 години са 145 000 лв., а Фондация Биоразнообразие изразходва общо повече от 350 000 лв. за прилагане на спешни дейности от плана, за обучение на местни хора, за обменни пътувания, за малки проекти предназначени за сдруженията в Парка и т.н.

Според Българска фондация Биоразнообразие неприемането на плана за управление е една от причините, довела до размириците около Парк „Странджа” и падането на неговия статут миналата година.

За контакти:
Радостина Ценова, Българска фондация Биоразнообразие: 0986 79 89 08

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

OFF

Последно качено » Новини