Календар

Стартира акция по спасяване на сухоземни костенурки от обекти на инвестиционни намерения

Стартира акция по спасяване на сухоземни костенурки от обекти на инвестиционни намеренияСтартира акция на Фондация ”Геа Челониа” за предприемане на спешни мерки по спасяване на сухоземни костенурки от обекти на инвестиционни намерения, предимно от новостроящите се голф игрища и хотелски комплекси между с. Топола и с.Божурец, нос Хумата, Слънчев Бряг, долината на р. Вая и др. Акцията е финансирана от Rufford Small Grants for Nature Conservation (RSGs) и е естествено продължение на акциите, проведени през 2007 година, финансирани от спешния фонд за биоразнообразие на Българска фондация биоразнообразие.

При проведените през 2007 г. акции бяха спасени и релокализирани в незасегнати и
защитени местообитания 281 сухоземни костенурки.


На територията на България са естествено разпространени два вида сухоземни костенурки -
Шипобедренна (Testudo graeca) и Шипоопашата (Testudo hermanni). В българското
законодателство сухоземните костенурки попадат под протекцията на Закона за
биологичното разнообразие и Наказателния кодекс на Р България. Двата вида са световно
застрашени видове влечуги, включени в Червения списък на Международния съюз за защита
на природата (IUCN-2002). Костенурките са включени в приложенията на Бернската
конвенция, Вашингтонска конвенция (CITES) и Директива 92/43 на ЕИО за запазване на
природните местообитания на дивата флора и фауна.

Едни от най-разпространените влечуги в миналото, през последните десетилетия двата вида
са преживели драстичен спад в числеността си и на места са заплашени от изчезване.
Основен фактор за драстичното им намаляване по Черноморието е все по-разрастващото се
строителство. Продажбата на необработваеми земеделски земи и безогледното им
застрояването с хотели, вилни селища, спортни съоръжения, бунгала и къщи води до
разпокъсване и урбанизация на крайбрежните местообитания, където костенурки все още се
срещат.

Допълнителна информация:
Фондация „Геа Челония” беше създадена в началото на 2007 г., като единствената
неправителствена организация в България, чиято основна дейност е свързана с опазването на
сухоземните костенурки. Фондацията управлява и единствения в България специализиран
център за рехабилитация и размножаване на сухоземни костенурки. Центърът се намира в
с.Баня, община Несебър и сред многото му дейности са и приютяването на пострадали
екземпляри, тяхното лечение и освобождаването им на подходящи за тази цел райони.
Фондацията набира средства за провеждане на акции за опазване на сухоземните костенурки
в България.

За повече информация:
Иво Иванчев, управител на Фондация ”Геа Челониа”: +359 886 913 916

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

7771 посещения

OFF

Последно качено » Новини