Източни Родопи - Незаконни инвестиционни намерения срещу Биоразнообразието

154
Източни Родопи - Незаконни инвестиционни намерения срещу Биоразнообразието

Източни Родопи е едно от най-красивите и девствени кътчета на България.
Поради специфичния ландшафт и огромните скални масиви това място се е превърнало през вековете в райско кътче с изключително богато биоразнообразие.
Тук се срещат и гнездят много световно застрашени видове птици като това е единственото място в България, където гнездят трита вида лешояди, срещащи се у нас - белоглав, черен и египетски. Това е и мястото с най-голямо разнообразие на хищни птици в България.
За съжаление поради грешно разбрано насърчаване на инвеститорите и личен интерес на държавни служители, характерното биоранообразие и пейзаж на Източни Родопи е на път да бъде унищожено като такова.

В град Киото (Япония) през декември 1997г. се състоя третата конференция на държавите-членки на договора, въз основа на който бе приет протоколът от Киото. Този протокол задължава държавите да постигнат определени цели, насочени към намаляването на общо 6 парникови газа (напр. СО2) за периода до 2008–2012г. В резултат от подписването на този протокол от страна на България, започна процес на изграждане на паркове с алтернативни източници на енергия на територията на страната.

Коалиция «За да остане природа» в България поддържат становището, че тези екологични източници на енергия имат своите предимства, когато се изграждат в подходящите не само от гледна точка на икономическа и енергийна ефективност места, но и от гледна точка на въздействие върху природата и биоразнообразието на районите, в които се разполагат. За съжаление, досегашната практика в развитието на този процес в България създава предпоставки за сериозно притеснение.

Следвайки посочените по-горе тенденции за развитие на добива на енергия от възобновяеми енергийни източници и в България се наблюдава засилен интерес от изграждане на алтернативни източници на енергия. Този процес е изключително засилен на територията на Източни Родопи.

За съжаление органът, който трябва да контролира всичко това – Регионалната дирекция по околната среда и води (РИОСВ) Хасково (местната структура на Министерството на околната среда и води) - работи срещу националните интереси и природозащитното законодателство:

Одобряването на инвестиционни предложения за ветрогенераторни паркове става в пълно информационно затъмнение. РИОСВ Хасково не качват според изискванията на закона информация на интернет страницата си за решения по Оценки за въдействието върху околната среда (ОВОС), оценки за съвместимост, обявления за обществени обсъждания.

Нарушават закона за достъп до обществена информация като отказват да предоставят информация за извършени Оценки за въдействието върху околната среда (ОВОС), оценки за съвместимост и Решения на директора на РИОСВ Хасково по преценка за въздействието върху околната среда. В резултат са заведени много дела за отказ на информация от организации членове на Коалиция «За да остане природа в България». Някои от делата са спечелени, други са в процес на разглеждане от Административния съд в гр.Хасково и Върховния административен съд.

Самите Оценки за въдействието върху околната среда (ОВОС) и оценки за съвместимост за ветрогенератори на територията на Източни Родопи са изключително необективни и с грешни заключения, но въпреки това те биват одобрявани от РИОСВ Хасково.

Всичко това представлява нарушения на природозащитното законодателство и води до заключенията, че става въпрос за корупция в големи размери на държавните служители.

Ако всички инвестиционни намерения за ветрогенераторни паркове бъдат осъществени, популациите на много световнозастрашени видове включително тези на лешоядите, които от хилядолетия обитават Източни Родопи, ще бъдат силно застрашени.

Коалиция «За да остане природа в България» счита, че това по никакъв начин не може да бъде допуснато и граничи с национално предателство. Ще продължим да се борим срещу всички нарушения и в този район, за да опазим националното си богатство и красива природа.

Документи по случаите

Становище на коалиция „За да остане Природа в България” относно Ветроенергийни проекти в защитени зони от Натура 2000

Снимки: Добромир Добринов, Зелени Балкани