Календар

Камчийски пясъци

Решение на Върховния административен съд от 2006 г. ликвидира уникалния природен комплекс ЗМ "Камчйиски пясъци". Пясъците са превърнати по документ на пасища, а горите раздадени чрез заменки на частни фирми.

Инвеститорите, които стоят зад кощунството, са дъщерни фирми на Райфайзен банк-Австрия.

(Актуализирано на 13.10.2009 г.)Защитена местност “Камчийски пясъци” включва най-големия черноморски пясъчен плаж в България. Тя опазва уникално съчетание от дюни и лонгозни гори. Значението й е признато както с националния й статут на защитена местност, така и с включването й заедно с резервата “Камчия” в Европейската екологична мрежа Натура 2000 и предложението за обявяване за обект под защита на Рамсарската конвенция за опазване на влажните зони със световно значение.

Действия на последните две правителства, решение на Върховния административен съд (ВАС) и инвеститорския интерес на Райфайзен банк (виж статия на вестник КЕШ от 3 Октовмри 2008 г.) на практика са на път да ликвидират този уникален природен комплекс като позволиха изключването, преобразуването, замяната и продажбата на земи и гори в границите на Защитената местност на частен инвеститор.

Подробно описание на случая

- С Решение № 568 от 17.06.2005 г. на предишното правителство от площта на морските плажове в България бяха изключени 1500 декара от плажната ивица в Община Долни Чифлик, землищата на селата Шкорпиловци и Долни Чифлик. Част от тази територия попада в границите на Защитена местност Камчийски пясъци (виж карта). В същото решение Министерски съвет преобразува собствеността върху тези имоти от изключителна държавна собственост (виж АИДС 407/1998 и 409/1998) в частна държавна, в нарушение на Закона за защитените територии и Конституцията на Република България, определящи публичния характер на собствеността на държавата в крайбрежната плажна ивица и в защитените територии (чл.10 на Закона за защитените територии и чл.7 от Закона за държавната собственост). Така тези 1500 декара земи се превърнаха от крайбрежни пясъци в земеделска земя (пасище Х категория) и горски култури.

- С договор № РД 51-930 от 10.03.2006 г. 407 декара от горепосочените „пасища” (включително земите от Защитена местност "Камчийски пясъци") в нарушение на Закона за защитените територии бяха заменени от Министъра на земеделието и горите с 31 имота земеделски земи в общините Видин, Брегово и Макреш с обща площ 650 декара. Четиристотинте декара на първа линия на плажа в Шкорпиловци бяха оценени на 55 673 лева, а нивите във Видинско на 415 340 лева. Новият собственик на защитената територия „Рийс Интернешънъл” ЕАД благосклонно се съгласи да не получава доплащане за извършената замяна.

След придобиване на собственост върху земята, фирмата „Рийс Интернешънъл” (собственост на Райфайзен банк) оспори пред Върховния административен съд (ВАС) заповедта за обявяване на защитена местност „Камчийски пясъци”, поради “неясно обозначени граници” на обекта. Ответници по делото са Министерство на околната среда и водите и Министерски съвет.

- С решение № 7095 от 27.06.2006 г. тричленният състав на ВАС, воден от члена на Висшия съдебен съвет (ВСС) Андрей Икономов решава, че заповедта за обявяване на защитената местност е нищожна на базата на напълно формални аргументи – през 1980 г. заповедта е подписана от Председателя на тогавашния Комитет по опазване на природната среда (КОПС), а не от министъра на горите и горските ресурси:

„ ... а чл. 22 от същия закон (ЗЗП) и в същата редакция – “Природните обекти се обявяват за защитени със заповед на министъра на горите и горската промишленост след съгласуване със заинтересуваните ведомства…”. Текстът на чл. 22 от ЗЗП (ЗЗП) не е променян от обнародването на закона (ДВ бр. 47/1967 г.) до отмяната на текста със Закона за изменение и допълнение на ЗЗП (отм.) обн. ДВ бр. 133/1998 г. Т.е. към момента на издаване на обжалваната заповед, компетентен орган да обяви даден природен кът за защитен, съгласно ЗЗП е бил министърът на горите и горската промишленост, а не председателят на КОПС.”

А истината е, че правомощията за подпис на Председателя на КОПС се определят от Правилника за прилагане на Закона за защита на природата (ЗЗП), а подписът на министъра се изисква от самия закон. При противоречие превес има законът. Така е, не всички съдии във ВАС имат желание да четат правилно законите.


През август и септември 2006 г. неправителствени организации информираха Народното събрание, Министерския съвет, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и горите, главния прокурор и Висшия съдебен съвет за извършените нарушения и бе поискано те да вземат отношение в рамките на тяхната компетентност, да преразгледат взетите решения или да разпоредят проверки по случая.

Впоследствие Министерски съвет и Министерство на околната среда и водите обжалваха решението на тричленен състав на ВАС. За съжаление до момента с изключение на това дело и решението за проверка на Прокуратурата на Р България нито една институция не е взела необходимото отношение по случая. Междувременно Висшият съдебен съвет реагира неадекватно, без да се опита да изпълни законовите си задължения.

На 20.10.2006 г. всички институции бяха сезирани отново от неправителствени организации и бе поискано тяхната спешна реакция. На писмата и факсовете на неправителствените организации нямаше реакция.

С решение № 11572 от 22.11.2006 г. петчленен състав на ВАС, председателстван от Константин Пенчев, потвърди решението на тричленния състав, като изтъкна, че „недостатъчното индивидуализиране на територията на м. "Камчийски пясъци" (липса на ясна южна граница на защитения обект) води до нищожността на административния акт поради липса на "годен обект" - предмет на властническото волеизявление”. В мотивите си съдът се позова на експертизата на вещи лица, която показва „невъзможност да бъде посочена на място южната граница на защитената местност.”

Вещите лица обаче не могат да направят такъв извод по простата причина, че не са били на място, а посочената южна граница е по-малко от 2 % от общата граница на защитената местност. Съдебният състав не взима под внимание факта, че „Рийс интернешънъл” ЕАД е придобила като собственост крайбрежна плажна ивица в землището на Шкорпиловци, а заповедта за обявяване на защитената местност включва землището само на Старо Оряхово (впоследствие разделено между Старо и Ново Оряхово).

- С Решение ВА-35-ЕО/2008 г. на РИОСВ-Варна директорът Синан Мехмед съгласува проекта на Райфайзен банк "Камчия парк". Съгласно решението възложител на проекта е "МЕТ РИЪЛ ИСТЕЙТ" ЕАД, собственик на Рийс интернешънъл ЕАД, Мирта Инженеринг ЕООД и Бета форест ЕООД." Справка в Дакси показва, че "МЕТ РИЪЛ ИСТЕЙТ" ЕАД е собственост на "МЕТ Бетайлигунгсфервалтунгс ГмбХ" , която пък е собственост на австрийската Райфайзен банк.

- Със заповеди 643 и 644 от 25.03.2008 г. кмета на община Долни Чифлик одобрява проекта окончателно.

- С Решение № 587 от 4 септември 2008 г. правителството изважда от горския фонд 2703 дка, предвидени за осъществяването на проекта на Райфайзен банк, с което е махната и последната пречка пред "инвеститорите" да пуснат булдозерите да изравнят със земята един от най-красивите райони в България - Камчийски пясъци.

Държавните институции застават твърдо зад австрийските интереси като отказват каквато и да било информация на природозащитното общество (виж Документи).

Всички посочени индивидуални и общи административни актове, нарушаващи Конституцията на Република България, Закона за защитените територии, Закона за околната среда, Закона за устройство на територията и Закона за държавната собственост продължават да съществуват.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

45383 посещения

Видео

Новини

Акции

Галерия

От медиите

Документи