Календар

Кръгла маса по проблемите на устойчивото развитие на туризма, опазването на природата и културно-историческото наследство

Кръгла маса по проблемите на устойчивото развитие на туризма, опазването на природата и културно-историческото наследствоНа 10 май 2014 г. в Центъра за дистанционно обучение на Международно висше бизнес училище – гр. София, по инициатива на Българска туристическа камара, беше проведена кръгла маса по проблемите свързани с опазване на културно-историческото наследство, природните ресурси и устойчивото развитие на туризма. Целта на срещата беше да се потърсят пресечните точки и да се състави чрез експертна работна група общо споразумение и план за общо действие за развитие на туризма в синхрон с опазването на природата и културно-историческото наследство.

На срещата присъстваха представителите на браншови туристически организации – Българска туристическа камара, Българска асоциация на туристическите агенции, Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, Българска асоциация за алтернативен туризъм, фирми в сферата на туризма, представители на природозащитни организации от Коалиция „За да остане природа в България”, Инициативен комитет за граждански контрол при опазване на културното наследство, както и представители на академичните среди – преподаватели от Софийски университет, Лесотехнически университет и Международно висше бизнес училище.

На срещата бяха изнесени три презентации с анализ на средата и проблемите във всяка една сфера: опазване на културно-историческото наследство, опазване на природата и развитие на туризма. Споделяйки дългогодишният опит на своите организации, присъстващите постигнаха единомислие по отношение на проблемите в българския туризъм.. Наблегна се на проблемите свързани с презастрояването на курортите, присвояването на национални ресурси, привличане на неплатежоспособни туристи и изграждащият се негативен имидж на българските курорти. Отчетоха се законодателни проблеми, свързани със Закона за туризма и Закона за устройство на черноморско крайбрежие. Обсъдиха се институционални проблеми и проблеми свързани с планирането и развитието на туризма.

Като основни насоки за бъдещо сътрудничество, участниците се обединиха около идеите за повишаване качеството на туристическите услуги и привеждането им в пълен синхрон с опазване на околната среда, природните и културно-исторически богатства и превръщане на България в предпочитана дестинация за качествен туризъм. Постигна се съгласие, че развитието на туризма следва да става чрез развитие на разнообразни туристически услуги и увеличаване на заетостта на съществуващите бази, а не построяване на нови. Устойчиво развитие на туристическия сектор, съобразно световните приоритети и европейските политики и практики. Създаването на стимули за устойчиво развитие на специализирани видове туризъм посредством баланс между съвременна инфраструктура, автентична природа и културни ценности.
В резултат беше взето решение за сформиране на работна група, с представители на част от присъстващите организации, която да формулира общите насоки за действие и план за разрешаване на отчетените проблеми.

Вярваме, че с тази среща се даде началото на едно успешно бъдещо сътрудничество, което ще спомогне за устойчивото развитие на българския туризъм, в синхрон с опазването на природата и културно-историческото наследство.

Прилагаме презентациите в трите сфери: култура, природа, туризъм.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2842 посещения

OFF

Последно качено » Новини