Подай сигнал

Ако сте станали свидетели на нарушения на екологичното законодателство, това, което можете да направите е да уведомите Министерството на околната среда и водите, чрез отговарящата за проблема институция.
Министерство на околната среда и водите
Зелен телефон: 02/988 82 05

В зависимост от проблема, може да сигнализирате различни институции. В системата на МОСВ такива отговорни органи са Регионалните инспекции по околна среда и водите, Басейновите дирекции, Дирекциите на Националните паркове и Изпълнителната агенция по околна среда. Важно е да споменем и Изпълнителната агенция по горите към  Министерството на земеделието , част от която са Регионалните дирекции на горите и Дирекциите на Природните паркове
 

РИОСВВ системата на МОСВ функционират 15 регионални инспекции. Всяка инспекция има "зелен телефон", на който граждани могат да подадат сигнал. Регионлните инспекци отговарят за:
  • опазване на водите от замърсяване
  • спазване на изискванията за екологосъобразно управление на отпадъците
  • опазване на Националната екологична мрежа и биологичното разнообразие
  • опазване качеството на атмосферния въздух

РИОСВ – Благоевград                                                                                                        РИОСВ – Бургас
Зелен телефон: (073) 885 160                                                                                           Зелен телефон: 056/813 199
blriosv@yahoo.com

РИОСВ – Варна                                                                                                                  РИОСВ – Враца
Зелен телефон:  +359 884 290 634                                                                                  Зелен телефон:(092)629 211;  +359 893 393 185 
   
РИОСВ – Велико Търново                                                                                                 РИОСВ – Монтана
Зелен телефон – 062/620 358, +359 885 322 969                                                           Сигнали за корупция: 096 /300 961
riosvt-vt@riosvt.org 

РИОСВ – Пазарджик                                                                                                          РИОСВ – Плевен
Зелен телефон: 034/441 875                                                                                             064/ 806 951; 064/ 800 711
                                                                                                                                             Дежурен телефон: 0886399054

РИОСВ – Пловдив                                                                                                             РИОСВ – Русе
Зелен телефон: 032/643 245                                                                                             Гореща телефонна линия: 082/809 281
Сигнали за корупция - 032/628 994

РИОСВ – Смолян                                                                                                              РИОСВ – София
Зелен телефон: 0301/ 60 100; +359 885 860 231                                                            Зелен телефон: 02/ 856 51 52

РИОСВ – Стара Загора                                                                                                     РИОСВ – Хасково
Зелен телефон: 042 692 200; +359 885 632 494                                                              Зелен телефон: 038/60 16 28
 office@stz.riew.gov.bg

РИОСВ – Шумен
Приемна: 054/856 50; 054/549 13
 В България има 4 Басейнови дирекции:

 
Басейновите дирекции у нас:
  •  стопанисват минералните води (които не са предоставени на концесия и/или на общини) 
  •  Определят естествените и разполагаемите ресурси на подземните водни тела                    
  • Учредяват санитарно-охранителни зони около съоръженията за питейно-битово водоснабдяване                                                                                                                                           

Освен това, те извършват мониторинг на:

  • качеството на питейната вода
  • функционирането на пречиствателните съоръжения
  • състоянието на хидротехнически съоръжения, вкл. язовирни стени и/или съоръженията към тяхГОРИ И СЕЧИ

 

Гражданският контрол е един от най-силните инструменти за защита на горите от незаконни сечи и злоупотреби, особено в условията на продължаваща политическа корупция в горската система, водеща до ограничаване ролята на лесовъдите и горските инспектори до "обслужващ персонал" на частни и партийни интереси. За целите на гражданския контрол в горите държавата, в лицето на ИАГЮЗДПСЦДПАГКК и др., както и няколко организации като "Да запазим горите", WWF, "Гората.бг" и ICDSoft създадоха модерни информационни регистри, уеб-карти за горите и платформи за подаване на сигнали.

И така, ако се разхождате в гората и имате подозрение за незаконно сечище или за камион с незаконна дървесина, добре е първо да проверите всичко по случая, преди да сигнализирате компетентните органи. Това не само увеличава шанса злоупотребите да бъдат разкрити, но и показва на проверяващите горски инспектори, че ще е трудно да ви заблудят, че няма нарушения, ако самите тях ги е страх от нарушителите.Първо, най-важно е да се ориентираме къде по-точно в гората се намираме, в кой горски парцел или имот. Тази проверка се извършва чрез някоя от уеб-картите за горите на следните адреси: http://m.gori.bghttp://gis.wwf.bghttp://gori.uzdp.bg, както и чрез off-line приложението на ЮЗДП

 

http://gis.wwf.bg

Картите позволяват използването на GPS-а на телефоните. Целта е да се ориентираме в кое стопанство се намираме (напр. ДГС Елин Пелин), в кое землище (напр. Саранци) и кой е номера на горския парцел (т.нар. "подотдел", напр. подотдел 159-р), в който е незаконната сеч. Някои от тези карти позволяват и определяне на собствеността на гората - общински, частни или държавни гори.Най-подходящата карата обаче за определяне номера на съответния кадастрален имот, землището и типа собственост е уеб-картата на Агенцията по кадастър на адрес: https://kais.cadastre.bg.

Всички позволителни за сеч в землището на с. Саранци, общ. Горна Малина


На второ място, следва да проверите дали за съответния горски парцел (т.е. подотдел) или имот има издадено и валидно позволително за сеч чрез проверка в регистъра на ИАГ с адрес: http://new.iag.bg/cgi-bin/PSech_Index.cgi. Ако незаконната сеч е по-мащабна и искате да се ориентирате в кой времеви период това се е случило, може да изпозлвате регистъра със сателитни снимки на Европейската космическа агенция на адрес: https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/, където на всеки 4-5 дена има актуални и изчистени от облаци сателитни снимки за цяла България, макар и не с перфектното качество на Google Earth.
Следващото, което ни интересува е дали отсечените дървета с диаметър над 18-20 см са маркирани с контролна горска марка в основата на пъна или да марката не е фалшива. Как да разберем това е разписано в тези инструкции. Ако след тези проверки, все още смятате, че сте попаднали на незаконно сечище, може да подадете сигнал (добре е да имате снимки) чрез някое от тези приложения - Защити гората (http://app.gorata.bg) или Спаси гората, като задължително се обадите и на тел. 112 и/или се свържете с местното горско стопанство. 

 

Регистър на превозните билети на ИАГ

Ако става дума за камион с дървесина, който може да е незаконен, първо запишете си регистрационния номера на превозното средство (напр. СО7164СВ), направете снимки на товара му и по възможност номера, след което проверете дали камионът има издаден превозен билет и дали билетът се отнася точно за този курс като местоположение, време и товар (по снимки, данни за обем и дървесен вид). Тази проверка се прави първо чрез публичния регистър на превозните билети на ИАГ на адрес: http://tickets.iag.bg/cgi-bin/index.cgi.


За всякакви допълнителни анализи на данните за превозните билети и снимките на камиони, които са тръгнали от гората (а не от склад), може да ползвате фоторегистъра на превозните билети на ЮЗДП на адрес: http://fotoregister.uzdp.bg. Той позволява търсене на билети (вкл. чрез Разширено търсене) по име на стопанство, име на фирма, номер на имот, период и т.н. 

Фото-регистъра на ЮЗДП: http://fotoregister.uzdp.bg

Може да ползвате и картата на ЮЗДП с адрес: https://pbmap.uzdp.bg/, на която се публикуват с местоположение всички превозни билети, които са издадени за транспорт на дървесина от гората през последните 12 часа. 

http://pbmap.uzdp.bg

Имайте предвид, че понякога, заради липса на интернет, снимките или други данни към превозните билети могат да се появяват в системите на ИАГ и ЮЗДП с няколко часа закъснение. Така че проверявете отново след няколко часа. Ако все още имате съмнения за незаконния превоз на дървесина, може да подадете сигнал през горните приложения. Добре е сигналите да не бъдат анонимни. 

 

При по-сложни случаи, може да се посъветвате с Наръчникна АПБ, с указанията на WWF или с указанията в платформата "Защити гората" и след това да се свържете с отговорните институции, а при нужда от помощ и с природозащитни организации. При подаване на сигнал по телефона, по електронен път или чрез внасяне на писмо в деловодството на институцията, в информацията, която предоставяте, трябва да фигурира както описание на нарушението, така и вашите данни – име, адрес и телефон за писмен отговор на вашия сигнал. Имате право и трябва да изискате такъв отговор, за да сте сигурни, че сигналът е приет и ще бъде извършена проверка на място! Винаги изисквайте и входящ номер на Вашият сигнал, освен ако не е чрез платформите за подаване на сигнали.

А ето и една платформа за гражданско участие при опазването на горите, която е не само по-забавна, но и много важна за опазването на българските гори. Това е новото мобилно приложение на "Да запазим горите" за картиране на Вековните дървета, както и 3D-уеб-картата на вече картираните великани на адрес: https://vekovni.gori.bg/. Пълна информация за всички официално регистрирани от МОСВ вековни дървета може да намерите на адреса на ИАОС: https://eea.government.bg/v-trees/bg/, както и на уеб-картата: https://w.wiki/4huv. Ако искате любимото Ви вековно дърво да бъде опазено и защитено, може да се включите в кампанията на АПБ за опазването на вековните дървета.

http:vekovni.gori.bg

При по-сложни случаи, може да се посъветвате и с Наръчника, създаден по проект Бъдещи природозащитници и след това да се свържете с отговорните институции, а при нужда от помощ и с природозащитни организации. 
 При подаване на сигнал по телефона, по електронен път или чрез внасяне на писмо в деловодството на институцията, в информацията, която предоставяте, трябва да фигурира както описание на нарушението, така и вашите данни – име, адрес и телефон за писмен отговор на вашия сигнал. Имате право и трябва да изискате такъв отговор, за да сте сигурни, че сигналът е приет и ще бъде извършена проверка на място!