Бърз преглед на приоритетна ос „Натура 2000 и биоразнообразие“ след приключването на оперативна програма “Околна Среда 2014 – 2020”

23 Май 2024
179
червен аполон
Целта на прегледа е да се направи обзор на основния инструмент за финансиране на биоразнообразието след изтичането на Програма “Околна Среда 2014 – 2020” и да се предложат решения на набелязаните проблеми. Прегледът е извършен въз основа на публично-достъпна информация в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН). Предназначен е да бъде в помощ на Министерство на околната среда и водите, както и да информира гражданите по проблемите с ефективността на публичните средства за опазване на природата.
OPOS 2014 - 2020 sled finala - NGO pregled mai 2024
335.29 KB (pdf) Свали