„Кампания „За да остане природа в България”: увеличаване на подкрепата - въвличане на научните среди, отговорния бизнес и граждани от цялата страна”

114
Донор: Фондация Институт „Отворено общество” град София
Координатор: Българска фондация Биоразнообразие
Продължителност: 10.02.2009 / 31.12.2009
Бюджет: 9980 USD

Проектът цели да се осигури дълготрайна и ефективна защита на природата и устойчиво бъдеще за хората в България. За постигане на по-голяма ефективност и устойчивост в усилията за опазване на природата е необходимо проследяване на конкретните случаи за нарушаване на природозащитното законодателство, предоставяне на независима и достоверна информация на европейските институции, привличане на научните среди, социално отговорния бизнес и неправителствени организации от цялата страна. Основните дейности по проекта са: организиране на съвместни работни групи между НПО и научната общност; разработване и внасяне на нови сигнали и жалби в българските и европейските институции; среща с комисаря по околна среда в ЕК; пътуващ семинар-дискусия по кампании на Коалицията; изработване на стратегия за устойчиво финансиране на Коалицията; издаване и разпространение на информационни и рекламни материали за популяризиране на Коалицията и поддръжка и техническо подобряване на интернет платформата www.forthenature.org; организиране на пресконференции.

Резултати:

* съставяне на 3 експертни становища по конкретни случаи на унищожаване на Натура 2000 зони в България съвместно с представители на научната общност;
* осъществяване на комуникация с Европейската комисия по конкретни случаи на нарушение на европейското законодателство: предоставяне на допълнителна информация по 3 заведени в ЕК; участие в среща за европейските диви територии, организирана от Европейската комисия, предоставяне на информация и повдигане на въпроси за съществуващи проблеми в прилагането на европейското законодателство пред ЕК посредством международни партньори;
* организирани са две пресконференции по актуални теми: заплахата от застрояване на Природен парк „Витоша” от фирми близки на инвеститорите в НП Пирин и заплахата от навлизането генно-модифицираните организми в България;
* Издадени и разпространени на различни публични събития и акции са информационни материали, тениски, платнени торбички, стикери, папки и др.
* Обновени функционалности, секции и изглед на уебсайта на Коалицията „За да остане природа в България”; ежедневно обновяване средно 3-5 пъти; средно между 500-1000 уникални посещения на ден, 20 000 уникални посещения на месец;
* осъществена една съвместна среща между представители на природозащитните НПО и бизнеса;
* изработени са стратегия и вътрешни правила за диалог, етичен кодекс и обща позиция за зелената корпоративна социална отговорност;
* разработена е стратегия за механизми за стабилно финансиране и спонсорство на Коалицията (екофамилия) „За природата в България” посредством преки дарения на граждани и дарения по ведомост
* поддържане широка обществена подкрепа за опазването на Натура 2000 защитените зони в Европа и страната;