Лекция на д-р Райна Начева на тема "Торфищата в България и глобалните промени на климата"

30 Май 2023
393
Торфищата са постоянно преовлажнени местообитания, бедни на хранителни вещества, които се характеризират с висока киселинност и където се натрупва органична материя (торф). Те имат изключително важна роля за регулиране на темповете на климатичните промени като въглеродни депа, както и вододайна и водоохранна функция. В тях се съдържа около 50% от въглерода, който е наличен в атмосферата под формата на CO2. Торфените мъхове задържат вода до 20 пъти от теглото си и сами създават и поддържат собствената си среда.
Торфообразуването е бавен процес, който отнема стотици години. Унищожаването на торфищата може да се случи много бързо заради промени във водния режим, засушаване, атмосферно замърсяване, опожаряване, еутрофикация, паша и др.
Как функционират торфищата? Какви типове торфища се срещат у нас и къде? Какво е състоянието им, какви са заплахите и какво се прави за опазването им?
На тези и още въпроси отговаря д-р Райна Начева, експерт от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Бан!

Лекциите - дискусии в Биологическия факултет са част от проект “Природата няма глас, тя има нас”, който се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство със СНЦ “Зелени Балкани” и с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. www.activecitizensfund.bg