Овластяване на гражданите чрез укрепване на кампанията за опазване на дивата природа в България

118
Донор: Фондация Terre Humaine, Швейцария
Координатор: Граждани за Рила, За Земята
Продължителност: 01.01.2009 / 31.05.2010
Бюджет: 8000 евро

Главната цел на проекта е да вдъхнови широко гражданско участие в опазването на българското природно наследство, използвайки кампанията за опазването на Рила от свръхзастроване и масов туризъм като фокус. Като цяло проектът ще допринесе гражданите да се почувстват част от цяла платформа, която обединява хора и групи в борбата за запазване на Рила и оставащата дива природа в България. Целта на процеса е да създаде чувство на овластяване и нарастваща увереност у хората, че могат да участват и влияят върху процесите на вземане на решения в сферата на опазване на природата.

Накрая, превръщайки кампанията за Рила в успешен пример за граждански контрол върху институциите, проектът цели да промени разпространения възглед на българите, които се интересуват от природозащитни теми, че нищо не зависи от тях.

Конкретните цели на проекта са да:

• Разработи стратегия за кампанията за Рила с широкото и активно участие на граждани, които досега са участвали в кампанията;
• Възпита умения за гражданска активност чрез иновативни образователни форми – интерактивни ролеви дискусии за разрешаване на социални проблеми;
• Създаде предпоставки за мултиплицирането на успешната кампания в райони и места в България, където гражданите се чувстват безвластни;
• Направи по-ефективно предаването на посланието на кампанията на различни целеви групи.

Широка коалиция от български неправителствени организации и граждански групи инициира кампания за запазване на Рила и спиране на незаконното строителство. Десетки демонстрации и други инициативи бяха организирани в столицата София и в големите градове. Мрежа от неформални работни групи за Рила, наречена „Граждани за Рила”, се формира в цялата страна. Групите работят по свои собствени инициативи, както и заедно с всички останали групи в кампанията. Те организираха информационни срещи, акции, фото изложби, концерти и др. Над 160 000 души от България и целия свят се подписаха под петиция, настояваща за спиране на незаконното строителство в планината, която беше изпратена до Европейския парламент. След тази огромна подкрепа за запазването на планината беше насрочена проучвателна мисия на Европейския парламент, която посети България в края на октомври, за да се запознае с фактите около строилтеството в Рила.

Ние вярваме, че подкрепата за гражданските усилия за запазване на природното наследство на България е от изключителна важност, за да бъде постигната по-голяма информираност за тези проблеми в обществото като цяло. Тези усилия са не само за опазване на природата, но и за пробуждане на гражданското съзнание. През последните години опазването на биоразнообразието беше единствената кауза в България, която успя да привлече хиляди хора на улични демонстрации. Хората протестираха не само срещу унищожаването на българската природа, но и срещу факторите, които го правят възможно и карат тях самите да се чувстват безвластни – липсата на стриктно прилагане на законите, корупцията, самодоволството на властите, които се чувстват неуязвими и не дължащи отговорност никому. Хората започнаха да вярват, че ако са вдъхновени и добре организирани, могат да променят политиките и нагласите на властите. Този процес трябва да продължи, давайки възможност на хора и групи от различни градове да се свързват помежду си, да се обединяват и стават по-силни, така че гласът им да бъде чут.

Дейности:

• Организиране и провеждане на информационно турне за строителството в Рила в 9 града , с което ще бъде стартиран проектът. Турнето има за цел да привлече нови членове в екипа на кампанията, както и да информира обществеността за новите развития на незаконните строителни дейности в Рила. Турнето ще включва презентации, интерактивни дискусии и прожекции на филми, които ще се провеждат в лесно достъпно място във всеки град.
• Организиране на обучения по гражданска активност и срещи на „Граждани за Рила”. За затвърждаване на резултатите от информационното турне ще бъдат проведени серии от обучения във всеки град, който е проявил интерес. Така ще бъдат организирани общо девет обучения през месеците март-септември 2009 г.
• Организиране на две стратегически срещи. Функционирането и ефективността на хлабаво структурирана мрежа от неформални групи, обединени с цел запазването на планината Рила (и българската природа), работещи на принципа на хоризонталността и нейерархичното вземане на решения, е силно зависимо от личното чувство за отговорност и добрата координация между всички членове. Поради тази причина местните обучения и кореспонденцията по е-мейл са крайно недостатъчни. Необходими са стратегически срещи, на които присъстват членове на всички местни групи, поне два пъти годишно. На стратегическите срещи ще се извърши оценка на ефективността на мрежата, на екипните динамики и на кампанията за Рила като цяло и ще се съставят работни планове за следващите месеци. На срещите ще бъдат обсъдени нуждите и проблемите на кампанията и на местните групи и ще се предложат подобрения.
• Провеждане на две практически инициативи за гражданските групи в „Граждани за Рила”. За да не останат дейностите на „Граждани за Рила” чисто абстрактни (или фокусирани само и единствено върху обществена информираност и застъпничество), ще бъдат организирани две практически инициативи. Първата практическа инициатива на „Граждани за Рила” ще бъде залесяване на местни дървесни видове – дърветата ще бъдат залесявани по начин, наподобяващ във възможно най-голяма степен естествената гора, залесяването няма да бъде монокултурно. Втората практическа инициатива е планинско почистване.
• Публикуване на наръчник „Как мога да бъда активен гражданин”. Наръчникът ще съдържа обобщена информация по темите от обученията по гражданска активност и практическа информация за участниците и други хора за това как могат да приложат придобитите знания в контекста на опазването на защитените територии в България.
• Публикуване на брошура за кампанията за Рила в 1000 бр. Брошурата ще предоставя актуална информация за незаконните проекти в Рила, инициативите и успехите на кампанията и детайли как гражданите могат да се свържат с гражданските групи и да помогнат на кампанията.
• Организиране и провеждане на 3 големи публични демонстрации в български градове. Когато подготвят тези публични демонстрации, гражданите имат нужда от помощ за отпечатването на плакати, флаери и банери.
• Събиране на актуална информация за развитието на инвестиционните планове в Рила чрез теренни проверки и проучвания. Гражданите редовно ще следят развитието на инвестиционните дейности в планините веднъж месечено, посещавайки местата, където се строи или се планира да се строи – Супер Паничище, Супер Боровец, Искровете, Картала. Гражданите ще правят снимки и ще заснемат видео материал, който ще бъде изпращан на експертите в природозащитниците организации като документално доказателство.

Очаквани резултати:

- Повишена обществена информираност за това какво е да си активен гражданин, както и повишена мотивация за работа за опазването на Рила и българската природа
- Подобрена координация в мрежата на „Граждани за Рила” и подобрено сътрудничество между екологичните НПО и неформалните граждански групи
- Подобрена ефективност във функционирането на местните групи при предаването на техните послания до обществото, местните хора и медиите
- Засилен натиск върху правителството относно строителството в Рила
- Подобрен мониторинг на строителните дейности в Рила
- Повишен брой активно функциониращи местни групи, работещи за запазването на Рила (в момента такива има основно в София, Варна и Велико Търново)

Статус на проекта:

Проектът е приключил.