Природата няма глас, тя има нас

141


Донор: 
Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
Координатор: Българска фондация Биоразнообразие
Продължителност: 01.09.2021 / 31.08.2023
Бюджет: 79 330 евро (100% принос от Фонд „Активни граждани“, финансиран по ФМ на ЕИП)

България е сред най-богатите страни в Европа по разнообразие от дива природа. Вместо да ценим това богатство обаче в последните години виждаме как системно то се унищожава - застрояване на последните диви кътчета, пожари във вековни гори, ВЕЦ, които унищожават биоразнообразието в реките, бракониерство на малкото останали представители от защитени видове, са само част от ежедневните престъпления срещу природата. Група експерти, обединени в коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България”, са се посветили на каузата да запазят природното ни богатство. Но освен обществена подкрепа, през последните 15 години те срещнаха и не малко пречки, поставени по пътя им от хора, които виждат природата единствено като ресурс за частно ползване.

Българската фондация „Биоразнообразие“ и СНЦ „Зелени Балкани“ започнаха съвместен проект “Природата няма глас, тя има нас“, който в рамките на 2 години ще покаже истинското лице на природозащитните НПО в страната и ще се стреми да спечели нови приятели за каузата за българската природа.

„Природата няма глас, тя има нас“ разказва кои са екологичните организации, какво правят те, какви са трудностите, с които са се сблъскали и успехите, с които се гордеят? Към какво се стремят и защо е нужна силна гражданска подкрепа за опазването на природата с всички нейни богатства? Проектът ще представи на широката публика и огромния труд, който различните природозащитни организации, част от коалицията, са положили за опазването на най-големите ни национални богатства - чистите въздух и вода, съхранените биологични видове и запазването на ценните места, където дивата природа може да продължи да бъде дива и в 21 век.

Основен акцент е създаването на видео съдържание, което да обясни на достъпен език важни положения в природозащитата у нас, да развенчае някои от най-разпространените стереотипи и предразсъдъци за природата и нейните защитници, да припомни ключови казуси, по които експертите са работили през годините и да информира за нови предизвикателства в сферата на екологията и климатичните промени у нас. Предвидени са и информационни онлайн или офлайн събития в цялата страна и провеждането на зелен фестивал.

Проектът се фокусира и върху изграждане на нови връзки с местни общности и подкрепата им с експертиза, при справянето с възникващи природозащитни проблеми. Ще бъдат подпомогнати минимум 6 важни за обществото случая.

Повече за дейностите:

1. Подготовка за реализиране на комуникационна кампания - създаване на собствено съдържание в социалните мрежи чрез видеа и подкасти (създадохме youtube канал, където можете да намерите полезни видеа и интервюта), които да представят експертите, които стоят зад коалиция “За да остане природа в България“; да систематизират казусите, по които са работили и да предоставят набор от знания, които да помогнат на всички бъдещи природозащитници при справянето им с предстоящи проблеми в сферата. Дейността включва и изготвяне на ситуационен анализ чрез работна среща на коалицията и провеждане на социологически проучвания с участието на фокус групи.
2. Имиджова кампания за популяризиране и утвърждаване на Коалиция „За да остане природа в България“ пред широката общественост - инициативата цели да информира широката общественост за нуждата от опазване на природата и как това влияе върху качеството на живот на обикновения човек и да привлече нови съмишленици към каузата за опазена дива природа. Предвидени са 22 информационни онлайн или офлайн събития в цялата страна (следвайте профила ни във Facebook и Instagram за актуални събития и инициативи) и провеждането на зелен фестивал.
3. Подпомагане на застъпнически кампании и местни инициативи за опазването на природата и средата за гражданските организации - подкрепа за решаване на минимум 6 важни за обществото случая. Местните общности и бизнеси, които работят в Натура 2000 зони и/или са подчинили работата си на устойчивото използване на природните ресурси ще бъдат подпомогнати в природозащитните им каузи. Ще бъдат осъществени минимум 10 информационни срещи по места и/или, проверки на терен и експертна помощ за стартиране на конкретни инициативи и разрешаване на конкретни проблеми. Ще бъде проведена и застъпническа кампания за очакваните промени в ресорното законодателство. Ако имате нужда от подкрепа за конкретен казус ПИШЕТЕ НИ!
4. Организиране на обучения за укрепване на Коалицията - предвидени са обучения за членовете на Коалиция „За да остане природа в България“, които ще им помогнат да комуникират по-бързо и лесно посланията или проблемите си както с традиционните медии, така и с всички хора, които ценят дивата природа.
5. Управление на проекта и дейности по популяризирането му.

Проектът „Природата няма глас, тя има нас“ е с продължителност 24 месеца и се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП www.activecitizensfund.bg

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска фондация Биоразнообразие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.