„За да остане природа”

160
Донор: Фонд за НПО от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн чрез Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство; Фондът е управляван с България от Фондация ЕкоОбщност и ФРМС
Координатор: Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Асоциация на парковете в България, Асоциация „Планини и хора” и ЕС За Земята
Продължителност: 01.03.2009 / 30.04.2010
Бюджет: 83 988 евро, от които близо 9000 евро са собствен принос на партньорите по проекта
България е сред най-богатите на биологично разнообразие страни в Европа. Въпреки малката си площ, страната попада в границите 5 биогеографски района (алпийски, континентален, черноморски и частично в средиземноморски и степен), дава дом на 90 типа природни местообитания и местообитания на над 120 вида растения и животни според Европейската директива за местообитанията и 90 вида по Директивата по птиците.

В последните две години на нарастващи заплахи за природата в България гражданският сектор се оказа единственият инструмент за мониторинг и контрол над незаконното строителство в защитените територии и НАТУРА 2000 зони, корупционните връзки между политическите фигури и инвестиционните интереси и нефункциониращата съдебна система. Ето защо настоящият проект целеше подпомагане на структурите на гражданското общество за ефективно опазване на природата в България.

Дейностите бяхат фокусирани в 5 заплашени от унищожаване защитени територии и зони в следните географски райони: северно и южно Черноморие, Рила, Родопи и Пирин. Те бяха насочени към широката общественост и представителите на гражданското общество, отговорните институции в Европа и България, европейски и български медии, научната общност и социално отговорния бизнес.
Въпреки присъединяването на България към Европейския съюз, гражданското общество в България все още има нужда от насърчаване, укрепване и стабилизиране. Това беше постигнато чрез следните дейности:

1. Укрепване и повишаване на капацитета на Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България” като ефективен гарант за опазване на защитените територии и зони от мрежата Натура 2000 в България. Обединяването на усилия, хора и организации и координирането на съвместни дейности е един от положителните примери за развитието на гражданското общество в България. Посредством проекта беше подпомогнато извършването на стратегическо планиране и тийм билдинг на Коалицията, обучения на експерти и доброволци, разработване на концепция и механизми за спонсорство, както и осъществяването на срещи, презентации и работни групи по градове.
2. Привличане, увеличаване и поддържане на обществена подкрепа за дългосрочно опазване и устойчиво управление на защитените територии и НАТУРА 2000 местата в България. За постигането на тази цел наблегнахме на голям брой дейности по популяризиране сред широката общественост на проблемите, свързани с унищожаване на природата в България, възможните решения, произтичащи от изграждането на националната екологична мрежа и възможните действия, чрез които всеки от нас може да съдейства за устойчивото управление на ресурсите. За целта редовно беше поддържан и подобряван сайтът www.forthenature.org, бяха изготвени и разпространени серия от информационни материали, бяха разработени послания и визии за ангажиране на общественото внимание на различните целеви групи, бяха проведени мащабни и разнообразни публични акции. Резултатите от всички дейности на Коалицията „За да остане природа в България” и гражданската активност в сферата на природозащитата бяха обобщавани и оповестявани в ежемесечни информационни бюлетини. Част от дейностите бяха насочени изключително към местните общности в 5 приоритетни региона със запазена, но заплашена природа: социологически проучвания, SWOT и икономически анализ за възможностите за устойчиво развитие на конкретния регион, срещи-дискусии и демонстрационни пътувания.
3. Разработване на алтернативни екологични оценки за пет приоритетни „горещи точки” в сътрудничество с академичната общност.
Дейността даде възможност за утвърждаване на научната обоснованост на действията ни и за повишаване на общественото доверие, както и за постигане на по-ефективно взаимодействие между Коалицията и отговорните български и европейски институции. В рамките на дейността бяха изготвени становища по доклади за оценка за съвместимост на различни инвестиционни предложения в Натура 2000 зони, както и становища по действащата законова рамка в България. Бяха проведени теренни проучвания в 5те „горещи” региона, за които бяха идентифицирани и проучени най-приоритетните за европейската общност видове.
4. Постигане на ефективно взаимодействие между Коалицията и отговорните български и европейски институции. Коалицията играеше проактивна роля на watchdog за институциите като редовно събира информация, подава сигнали и води съдебни дела по случаите на закононарушения в природозащитното законодателство. Подготвени са и редица писма и жалби до европейските институции.

Постигнати резултати:
 Проведено стратегическо планиране на Коалицията, създадена комуникационна стратегия, изработена стратегия за привличане на дарения, привлечени 10 нови членове/приятели, проведени 14 бр. срещи на коалицията и работните групи; 300 нови члена на абонаментния списък на Коалицията;
 Проведени 25 обучения в 18 български града, повишаване капацитета на 500 експерти, доброволци и новопостъпили членове на Коалицията;
 14 информационни бюлетина, изпратени до близо 10 000 човека;
 Проведени са 7 срещи с протоколи от тях с представители на други сектори на обществения живот; проведени 2 съвместни акции; планирани 3 бъдещи съвместни инициативи/кампании/;
 Проведени или частично подкрепени 13 публични акции и събития; общ брой участници в акциите - над 8000; проведени пет пресконференции. Отразяване на събитията/прессъобщенията, включващо национални телевизии, вестници, радиа, интернет портали, интернет издания, социални мрежи, блогове – над 600 пъти;
 Изработени и разпространени информационни материали (плакати, брошури, стикери, календарчета, тениски, торби и папки) и повишена разпознаваемост на Коалицията.
 Представяне на Коалицията в 12 събития, организирани от партньори и членове на Коалицията, институции, медии.
 Направени 3200 кадъра на Черноморието от високо от най-северната му точка до Царево, осигурени са 500 кадъра от Странджанското Черноморие. Организирани 2 представяния на изложба с кадрите в София и Варна;
 Проведени са 2 фокус групи и анкетно проучване с общ брой анкетирани: 1200 от 25 населени места в петте фокус региона по проекта, на възраст между 18 до 75 години;
 Разработени SWOT-анализи за 5-те целеви района, придружени със сценарии за развитие на местен устойчив туризъм в целевите райони, изработен доклад с добри практики в устойчивия туризъм от България и чужбина, включващ 40 примера. Анализите са представени на 7 срещи-дискусии с местните общности, проведени са 2 демонстрационни пътувания и 1 разузнавателно пътуване, подпомогнато е създаването на една местна организация, обхванати общо 90 души от местните общности;
 Подобрена визия на сайта www.forthenature.org, ежедневно обновяване средно 3 – 5 пъти, нови рубрики, подобрена администрация, обновяване на английска версия;
 Проведени са теренни проучвания и са изработени 14 становища по доклади по оценки за съвместимост и 7 алтернативни оценки на въздействието на предвижданите инвестиционни намерения върху приоритетни видове и местообитания в 5те ключови за природозащитата района – Пирин, Рила, Родопи, северно и южно Черноморие
 Проведени са 2 срещи в Брюксел за представяне на конкретни случай пред комисията по околна среда; осъществено участие в международно обучение в Оксфорд по Директивата за местообитанията;
 Проведени над 10 проверки на място, изработени и подадени общо 198 документа - заявления по Закона за достъп до обществена информация, сигнали, предложения и жалби по АПК, писма по текущи преписки, становища, предложения и парламентарни въпроси;
 Изготвени и внесени са 7 писма с допълнителна информация по съществуващи жалби в ЕК, както и 2 нови жалби и един нов сигнал, стартирани са 4 нови наказателни процедури;