За промени в Конституцията, които да защитават правото на природа

07 Дек. 2023
297
pravo-na-priroda
40 граждански организации, сред които членките на Коалиция "За да остане природа в България", както и други - туристически, земеделски и правозащитни, се обединяват, за да поискат промяна на Конституцията на Република България. 

Новите текстове целят да опазят горите, реките, пасищата, влажните зони и природния ландшафт за настоящите и бъдещите поколения. 

Предлагаме това да се случи с допълнение на чл. 21 със следните две алинеи: 
 (3) Горите, реките, пасищата и влажните зони имат особен принос за благоденствието на обществото и се съхраняват в полза на настоящите и бъдещите поколения.
(4) Природният ландшафт се защитава по ред определен със закон.

Всеки, който иска да подкрепи нашата инициатива може да го направи тук.

Но защо все пак се налагат тези промени?
За съжаление, в момента, нямаме достатъчно правни гаранции, че горите, реките, пасищата, влажните зони и природния ландшафт ще бъдат запазени за бъдещите поколения. 

Може би ще попитате, а защо трябва да пазим тези екосистеми?
  • Горите имат водозадържаща и водорегулираща роля, намаляват скоростта на вятъра, спират ерозията, понижават температурата в приземния слой и задържат големи количества въглероден диоксид.
  • Реките със своите естествени корита и влажните зони, като езера, блата, разливища и торфища, успяват да изведат големите водни количества, да задържат част от тях,  да намалят ерозията и спадането на подпочвените води, да понижат температурата на въздуха в приземния слой и да осигурят вода за нуждите на хората.
  • Пасищата и храстовите съобщества пък оказват значимо съдействие за задържане на водите и въглерода и за намаляване на ерозията и температурите.
  • Всички природни екосистеми имат огромно значение за съхраняването на биологичното разнообразие от съобщества, видове и процесите, протичащи в тях.

Считаме, че от ключова важност за бъдещето на България е да направим всичко възможно да съхраним тези екосистеми, като се гарантира по законов път, че и нашето, и следващите поколения ще се възползват от тяхното богатство, а самите екосистеми ще се управляват по устойчив начин.
Всички мотиви за промяната в конституцията може да видите тук: https://pravonapriroda.bg/