Заменките на гори - схемата за незаконна държавна помощ и кражба на природа за 1 млрд. лв.

1137
Карта на най-скандалните горски заменки

На 05.09.2014 г. по жалби на граждански организации Европейската комисия излези с Решение №2015/46 относно схема за помощ №SA.26212 и №SA.26217, приведена в действие от РБ при замените на горска земя. Основните аспекти на Решението на ЕК са следните:

 • замените на държавни горски имоти в периода 2007-2009 г. (т.е. след приемането на България в ЕС) са оценени от ЕК като схема за незаконна държавна помощ по смисъла на Договора за функциониране на ЕС, която е несъвместима с вътрешния пазар на ЕС;
 • незаконната държавна помощ следва да бъде възстановена от държавата незабавно и ефективно, в срок от 12 месеца, което видно от публичния регистър Deggendorf на Министерство на финансите изобщо не се изпълнява;
 • незаконната държавна помощ се явява разликата между административната оценка по Наредбата за базисните цени, използвана от държавата за замените на гори, и съответно реалната пазарна цена на тези гори, ако бяха продавани от държавата при нормални пазарни условия на конкуренция (напр. търг). За пример е дадено, че разликата между пазарните цени и административните цени за частните парцели е варирала между - 504 % до +90 %;
 • незаконна държавна помощ е установена от ЕК при 80% от всички 132 сделки за замени на гори в периода 2007-2009 г.;
 • основна отговорност за схемата за незаконна държавна помощ носи държавата в лицето на МЗХ, МС и ИАГ;
 • на бенефициерите на замени на горски имоти е било предоставено икономическо предимство със сделките за замяна, поради което тези сделки нарушават конкуренцията и засягат търговията между държавите членки;
 • конкретната държавна помощ при всяка сделка се определя от държавата, като според спорни оценки на МЗХ незаконната държавна помощ при 132те заменки в периода 2007-2009 г. възлиза на около 80 млн. лева, но според независими експертни оценки и най-вече според актуален анализ на „Зелени Закони“ незаконната държавна помощ е не по-малко от 1 милиард лева;
 • при оценката на държавната помощ може да се вземе предвид, дали определени бенефициери на оспорваните сделки за замяна са извършвали стопанска дейност със заменената горска земя през разглеждания период;
 • при 24 от всички 132 (т.е. 18%) сделките за замяна на гори в периода 2007-2009 г. е изискана промяна на предназначението, като до влизане в сила на забраната на НС от 03.09.2009 г. такава промяна на предназначението на заменените гори е одобрена в 15 от случаите.
Понастоящем заменените гори не могат да бъдат застроявани съгл. пар. 3 от Закона за горите, но същият е атакуван през 2023 г. в Конституционния съд от Висшия адвокатски съвет от името на заместителите.

Инициативата “Зелени закони” извърши анализ на 100 от 132 оценителски доклада на МЗХ, необходими за определяне на незаконната помощ при скандалните заменки на гори от периода 2007-2009 г., довели до заграбването за жълти стотинки на най-атрактивните държавни гори по Черноморието и планинските курорти (виж интерактивната карта). В анализа се показва по какъв начин държавната фирма “Агролеспроект ЕООД” е извършила оценките, така че общото обезщетение, което облагодетелствалите се бизнесмени трябва да платят на държавата да се равнява на нищожните 80 милиона лева, докато независимите експертни оценки са за размер на общата държавна помощ, надхвърляща един милиард лева. В някои случаи се оказва, че не само държавата няма да получи нищо за имотите си, а напротив - оценителите на МЗХ са изчислили, че ощетените са възползвалите се от заменките фирми.

Държавата отказваше да предостави докладите, но бе задължена от съда да го направи, след като природозащитната организация WWF осъди Изпълнителната агенция по горите.

Основните изводи от анализа на "Зелени Закони" са, че оценките в докладите (налични на този линк) са направени изключително непрофесионално с видими грешки или манипулации на данните и информацията в тях с цел занижаване пазарните оценки на голяма част от държавните имоти, водещо до занижаване и размера на незаконната държавна помощ, която трябва да се възстанови.Най-масовите примери за грешки и манипулации, водещи до занижаване на пазарните оценки, са:

- В много от представените доклади не са посочени конкретни данни за сделките, използвани като пазарни аналози, освен обобщени средни цени от определен брой сделки, което позволява безконтролното манипулиране на данните за тези цени чрез включването и изключването на произволни сделки. 

- Във всички доклади са включени преобладаващо сделки за имоти с видимо недействителни (фиктивни, симулативни) цени от под 1 лв./кв.м, често в съседство с имоти, за които в справките са посочени цени от над 50-100 лв./кв.м. Фиктивните цени се декларират масово от физически лица и по-рядко от фирми с цел неплащане на местни данъци и нотариални такси. Използването на такива сделки като пазарни аналози занижава с десетки пъти осреднените цени в района, а от там и пазарната оценка.

- В повечето доклади са изпуснати сделки, които дават най-добри индикации за реалните пазарни нива: (а) сделки със самите заменени гори, продадени или ипотекирани на многократно по-висока цена (напр. в докладите за Балчик, Варна, Каварна, Смолян); (б) сделки, които са налични в докладите на съседни заменки (Камчийски пясъци, Карадере, Варна, Крайморие); (в) сделки от свободния пазар (Камчийски пясъци, Каварна, Рила, Иракли, Пирин, Крайморие, Смолян).

- В докладите за Рила са използвани справки за сделки в общините Костенец и Ихтиман на 30 км разстояние от териториите със заменки в района на с. Говедарци, а не са използвани сделки от района.

- В някои доклади като пазарни аналози са използвани сделки, които не са резултат от свободния пазар, а продажби на държавни имоти от публични институции възоснова на административно определени цени (Камчийски пясъци, Балчик, Карадере, Варна), сделки между свързани лица като роднини или търговски дружества с общ собственик (Рила, Каварна) или прехвърляне на имот по алеаторни договори срещу задължение за грижи (София).

- В нито един доклад не са използвани коефициенти за корекция на цените на имотите от пазарните аналози по отношение на параметри като размер на имотите, достъп до инфраструктура, атрактивност, перспективи за урбанизиране и т.н. В същото време, в повечето доклади са включени като пазарни аналози сделки за имоти, които са разположени в недостъпни територии без никакъв инвестиционен потенциал.

- В някои доклади като пазарни аналози са използвани сделки, касаещи продажбата на много имоти или за имоти с хотелски сгради, а в докладите общите цени по тези сделки са използвани за единичен имот, без да се извади стойността на останалите имоти в сделката (Карадере, Варна) или без да се извади стойността на сградите (Рила). В някои случаи (Балчик, Каварна, Иракли, Варна, Пирин, София) използваната в оценката цена по дадена сделка е изкуствено занижена, като не е отчетено, че тази цена не касае цялата площ на съответния имот, а продажбата на идеални части от него.

- Не е отчетен фактът, че някои заменки са включени в обхвата на приложени ОУП или ПУП и представляват гори в урбанизирани територии - Артстрой турс ООД и Трейшън клифс енд спа резорт АД.

 В резултат на гореописаните грешки или манипулации са се получили няколко скандални резултата:

- В много случаи (напр. Камчийски пясъци, Балчик, Варна, Пампорово и др.) определените „пазарни оценки“ са значително по-ниски от „административно определените цени“, в резултат на което част от бенефициентите вместо да възстановят незаконна държавна помощ, ще могат да получат крупни суми обратно от държавата (напр. Мирта инженеринг ЕООД, Евг. Станева, Трейшън клифс голф енд спа ризорт ЕАД, Г. Ганчев и др.)

- В няколко случая на заменки извършени в сходен период и за държавни гори, разположени в близост едни до други, определените „пазарни оценки“ се различават значително, което е индикация за толериране на едни бенефициенти спрямо други: 

- пазарната оценка за държавните гори, придобити от Гладиола Стойчева Генова на 18.11.2008 г. е 38 лв./кв.м, а за придобитите в съседство гори от Мирта инженеринг ЕООД и Бета форест ЕООД на 07.05.2007 г. – между 1 и 2 лв./кв.м. 

 - пазарната оценка на държавните гори в м. Сребристия бряг, придобити на 17.07.2007 г. от Ол сийз пропърти ООД и Ол сийз пропърти 2 ООД е 19.35 лв./кв.м, а на разположените в съседство държавни гори, придобити от Димитър Димитров и Теди-СМ ЕООД през 2008-2009 г. – съответно 1 лв./кв.м и 6 лв./кв.м.

 - пазарната оценка на придобитите държавни гори от Явор Хайтов (както и за Господинов ЕООД, Коста Геров, Браверс ЕАД и Община Варна) са два пъти по-ниски – около 18 лв./кв.м, спрямо оценките за горите придобити в същия квартал от „Артстрой турс“ ООД, „Ви ен жи“ ООД, Мария Войникова и Георги Бабев – около 30 лв./кв.м, въпреки факта, че всички тези заменки са в кв. Виница с изключително атрактивно разположение и всички те са направени в рамките на няколко месеца между септември 2008 и януари 2009 г.

 - пазарната оценка на придобитите от Христо Калеев държавни гори на самия бряг на плаж Приморско-Юг е 4,30 лв./кв.м, а придобитите от Валентин Бялков само 5 месеца по-късно трудно достъпни държавни гори на 2 км от плажа Приморско-Юг са оценени на 5,10 лв./кв.м, без оглед на факта, че и двете цени са крайно занижени.

 - пазарната оценка на придобитите от Росица Станева държавни гори в центъра на с. Панчарево е  2 лв./кв.м, което е с 50 пъти по-малко от пазарните оценки на сходните по разположение гори, придобити от Инвест строй 7 ООД и И.Р. Строй ООД в с. Бистрица и с. Герман - съответно 92 лв./кв.м и 109 лв./кв.м.

Изводът на “Зелени закони” е, че най-добрият начин да се изпълни решението на ЕК за възстановяване на държавната помощ от заменките е МЗХГ да предложи бенефициентите да върнат придобитите чрез заменки държавни гори, като за случаите при които държавните имоти не бъдат върнати доброволно, да се извършат нови „пазарни оценки“ от независими експерти. В случай че българските институции неглижират установените от нас нарушения, то отново ще разчитаме европейските институции да защитат обществените ни интереси.

Интерактивна карта на горските заменки: http://arcg.is/10uaz8

На проведеното на 15.11.2023 г. заседание на Комисията по земеделие, храни и гори (КЗХГ) към Народното събрание, директорът на Правната дирекция към Министерството на земеделието и храните (МЗХ) – г-жа Десислава Петрова, съобщи че на 30 октомври т.г. Европейската комисия (ЕК) е внесла искова молба в Европейския съд срещу България заради горските заменки. Жалбата е по повод забавянето и неизпълнението от страна на държавата на Решението на Комисията от 2014 г., с което горските заменки от периода 2007-2009 г. бяха обявени за схема за незаконна държавна помощ и с което на България беше даден срок от една година за възстановяването ѝ. Изказването на г-жа Петрова бе направено в отговор на въпроси на председателя на КЗХГ – г-жа Десислава Танева в хода на процедура по обсъждане и гласуване на становище на КЗХГ относно конституционно дело №16/2023 г., касаещо горските заменки от времето на „Царя“ и „Станишев“ (виж наше прес-съобщение от 15.11.2023 г. и съобщение за резултатите от гласуването вчера от 16.11.2023 г.). Информацията идва само ден, след като изразихме такова опасение в становището ни по конституционното дело.

По думите на правния директор на МЗХ – г-жа Петрова, ако България бъде осъдена от Европейския съд, за което вече има устойчива съдебна практика, държавата ни ще трябва да плаща еднократни и периодични глоби, докато не изпълни решението на ЕК за възстановяване на незаконната държавна помощ. По този въпрос г-жа Петрова признава, че към днешна дата от 100 акта на МЗХ за възстановяване на незаконната помощ, по 10 има изпълнение – най-незначителните случаи, по 5 има развалени заменки, 20 акта са отхвърлени от съда по жалби на заменителите, а останалите са все още в съда. 

Впоследствие се очаква и втори съдебен иск на ЕК срещу страната ни, с който ще бъде изискано държавата да заплати директно на Комисията размера на невъзстановената незаконна държавна помощ, за което алармирахме още през 2020 и 2021 г. В тази връзка, от ЕК са изтъкнали аргументите, с които в периода 2019-2021 г. от „Зелени закони“ атакувахме МЗХ, че не изпълнява решението на ЕК от 2014 г., а именно:

 • Оценката на държавата от 80 млн. лева за размера на незаконната държавна помощ при горските заменки от 2007-2009 г. е многократно занижена спрямо реалния размер, който ние тогава оценихме на над 1 млрд. лева (виж тук);

 • Оценката на държавата от 80 млн. лева е направена на база „неадекватни и необективни“ експертни пазарни оценки, изготвени от фирмата Агролеспроект ЕООД, която се явява в конфликт на интереси, тъй като е собственост и е под прекия контрол на МЗХ (виж туктук и тук);

 • Съдебните експертизи по делата, заведени от заменителите срещу актовете за възстановяване на незаконната помощ с общ размер от 80 млн. лева, са също крайно занижени (дори повече от тези на МЗХ), и също не съответстват на изискванията и методиките за оценка на пазарната стойност и размера на незаконната държавна помощ при горските заменки, описани в Решението на ЕК от 2014 г. (виж тук и тук).

Както посочихме и в наш анализ от 21.04.2020 г., потвърден от правен анализ на ИАГ от 21.07.2021 г., основната причина за занижените държавни и още по-занижени съдебни пазарни оценки е използването от експертните оценители на ограничен брой пазарни аналози, които са или субективно подбрани или ограничително, и които най-често представляват изповядани от частни лица сделки на фалшиви ниски цени, с цел избягване плащането на данъци. По този проблем в края на 2020 г. от „Зелени закони“ изпратихме и гражданска петиция до Европейския парламент с №1111/2020, подкрепена от 59 български граждани. Този ключов проблем, довел до цялата схема с горските заменки и впоследствие до узаконяването им, е критикуван и от Европейския съд по дело С-352/2022, заведено във връзка с преюдициално запитване от 04.05.2022 г. от страна на Административен съд Варна и по искане на МЗХ в хода на едно от делата, заведени от заменителите. В своето решение от 19.12.2023 г., за което съобщи правният началник от МЗХ вчера, Европейският съд потвърждава, че дори да не са имали възможност за застрояване на горските заменки, заменителите са длъжни да върнат незаконната помощ, и че тази помощ трябва да бъде изчислена не сляпо по неадекватни методики в българските закони (напр. Закона за държавната собственост), а по начин, който съответства на реалните пазарни принципи и Решението на ЕК от 2014 г. Нещо повече, в пар. 58 от своето решение съдът в Люксембург изтъква, че „именно запитващата юрисдикция трябва да провери правдивостта на посоченото от нея обстоятелство, че цените по сделките с недвижими имоти на практика се занижават, за да се намали размерът на данъците и нотариалните такси, както и на обстоятелството, посочено от българското правителство в писменото му становище, че продажбите, които могат да се вземат предвид по аналогия, са недостатъчни, за да се осигури надеждно сравняване“.

В заключение директорът на Правната дирекция към МЗХ – г-жа Десислава Петрова сподели, че има огромни притеснения относно изпълнението на Решението на ЕК от 2014 г., тъй като от една страна ЕК настоява държавата да изготви нови правила за определяне на държавната помощ и  нови оценки на горските заменки, включително чрез законови изменения, които да гарантират адекватно оценяване, както и бързо и ефективно възстановяване на незаконната държавна помощ от горските заменките. От друга страна, ЕК пита държавата какво и пречи да развали сделките по горските заменки, за да се избегнат всички гореописани проблеми. Отделно г-жа Петрова бе изключително притеснена, че има огромно разминаване и противоречие между исканията на ЕК и българските съдебни решения по замените, българските закони и конституционните права на заменителите и че всичко това води до омагьосан кръг с предизвестен край, като  държавата и в момента плаща огромни суми пари за разноски по загубените дела. 

На въпросите на депутатите Десислава Танева и Румен Христов относно решението на всички законови и съдебни проблеми с изпълнението на Решението на ЕК от 2014 г., г-жа Петрова заяви, че МЗХ за сега няма ясна идея как да ги реши. Това отново потвърждава нашите сигнали през всички изминали години, че държавата в лицето на МЗХ системно прави всичко възможно да саботира и дори пречи успешното закриване на наказателната процедура на ЕК по горските заменки, с всички рискове от това България да бъде осъдена за милиони

За кардиналното разрешаване на ескалиращия проблем със скандалните горски заменки от „Зелени закони“ продължаваме да настояваме да бъде намерен законова начин за разтрогване на всички горски заменки и държавата най-накрая да покани на една маса заинтересованите страни за разработването на работещи решения, за което настояваме също години наред. Както посочи на вчерашното заседание на КЗХГ представителят на Коалицията „За да остане природа“ и „Зелени закони“ – Тома Белев, държавата още утре може да заведе дела за възстановяване на държавната собственост върху заменени горски територии, които по кадастър се водят „плажове“ и „дюни“ (напр. в с. Шкорпиловци, с. Ново Оряхово, град Несебър и др.) и които по Конституция и закон представляват „изключителна държавна собственост“. Положителен прецедент в тази посока е отмяната на горските заменки с обща площ 180 дка до Шабленската тузла, които фирма, близка до Гриша Ганчев, загуби в съда през 2015 г.

Анализ на Зелени Закони на държавните оценки за горските заменки
3.47 MB (pdf) Свали