„Застъпническа кампания за природното наследство, като основа за устойчиво развитие в България”

120
Донор: Фондация Институт „Отворено общество” град София
Координатор: Българска фондация Биоразнообразие
Продължителност: 01.06.2006 / 30.10.2006
Бюджет: 14 790 USD

Кампанията цели запазване на природното наследство на България, като основа за устойчиво развитие и благоденствие и е съвместна инициатива на организациите, участващи в екофамилията по проекта. Кампанията е насочена към изпълнителната власт и народните представители и включва: подготовка и обосновка на предложените за включване в националната екологична мрежа защитени зони; изготвяне на доклад/и за заплахите и моделни случаи на застрашени зони и изпращане до български и европейски институции; организиране на срещи с народни представители и представители на изпълнителната власт; организиране на среща на коалицията от неправителствени организации за изготвяне на конкретни послания към целевите групи; подготовка на текст и материали за подписка; издаване на плакат и тениски; организиране на две пресконференции, интервюта и публикации в пресата; създаване и поддържане на интернет страница на Кампанията.

Резултати:

* 50 нови предложения за защитени зони с картен материал и попълнени формуляри според изискванията на ЕС
* Пълно предложение за 225 защитени зони по Директивата за опазване на природните местообитания на площ от 30 % от територията на страната
* Изпратени писма с конкретни искания и предложения за съвместна работа с българските институции съобразно техните законови правомощия до Народното събрание, Президент, Министерски съвет, Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието и горите (сега Министерство на земеделието и храните), Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Министерство на икономиката и енергетиката, Главен прокурор, Висш съдебен съвет
* Подготвено и изпратено до Европейската комисия писмо-доклад за заплахите в проектозащитените НАТУРА 2000 зони (13.09.2006)
* Организиране на среща между НПО и гражданска група „За да спасим Иракли” и представители на Министерството на околната среда и водите
* Организиране на среща с представители на Национална служба за защита на природата към Министерството на околната среда и водите, Националното управление по горите към Министерството на земеделието и горите, институти на БАН, Биологически факултет на Софийски университет Климент Охридкси и НПО (общо 44 участника) с цел запознаване с критериите за избор и определяне на зоните от НАТУРА 2000, оптимизиране на предложенията за НАТУРА 2000 зони от 36 до 30 минимални процента.
* Над 48 950 събрани подписа „За да остане природа в България”
* Издадени 10 000 броя брошура, 2000 стикера, 100 тениски
* 5 пресконференции, гражданско бдение, над 70 интервюта и публикации в пресата относно НАТУРА 2000
* Създаване на положителен имидж на мрежата НАТУРА 2000 в България, особено трудно в ситуацията на нарочна негативна кампания, водена от инвеститори, кметове и собственици на земи