Други

163
Във връзка с предизвикателствата при изграждане на европейската мрежа от защитени зони Натура 2000 в България са спечелени и успешно приключени 4 малки проекта в периода 2006-2008. Формален координатор на 5 от проектите е Българска фондация Биоразнообразие, а на други 2 – ЕС „За Земята” и СГС „Щастливеца”. Партньори и изпълнители са членовете на Коалицията „За да остане природа в България”.

През 2006 година главна цел на проекта е подпомагане на процеса на изграждане на Натура 2000 мрежата в България посредством разработване на научната информация за 50 Натура 2000 защитени зони. По това време са проведени и първите застъпнически акции за изграждане на Натура 2000 мрежата в пълен размер, съгласно изискванията на Директивата за птиците и Директивата за местообитанията. През 2007 година информационната кампания се разраства и като резултат от активисти – членове на НПО и доброволци се формира постоянна гражданска група, която ежеседмично провежда публични акции за популяризиране на същността и значението на Натура 2000, в подкрепа на изграждането й в България в законовите срокове и параметри. Привлечена е огромна обществена подкрепа и внимание за Натура 2000 като изследване на Европейския съюз – ЕвроБарометър в началото на 2008 година показва, че България е на второ място е Европа по степен на познаване на Натура 2000.

През 2007 и следващите години, паралелно с успешното защитаване на пълния размер подходящи съобразно законовите критерии територии за включване в българската част от Натура 2000, се развиват граждански кампании за опазване и устойчиво управление на ценни природни територии, включени в Натура 2000: Иракли, Странджа, Рила, Родопи…

Коалицията „За да остане природа в България” все повече се разраства с нови групи като към момента обхваща 22 различни организации и над 40 приятелски формирования, активни в различни сфери от чистата природозащита. В различните застъпнически кампании – за Натура 2000 в пълен размер или за отделна зона, са използвани различни подходи за привличане на публичното внимание и информиране на обществото: информационни пътувания и разяснителни кампании по градове, привличане на известни личности, създаване на песни и клипове, организиране на големи масови прояви (концерти, изложби), множество демонстрации и артистични протести, отворени публични дискусии, петиции, информационни и рекламни материали, кръгли маси с различни заинтересовани страни, пресконференции и т.н. Информация за проведените обществени и информационни дейности може да бъде намерена на уебсайта на Коалицията „За да остане природа в България:

http://forthenature.org/ (актуален до този момент)

http://bluelink.net/zaprirodata/ (актуален до средата на 2007)