Субсидии за животновъди са нужни, но извън Националните паркове

29 Май 2024
383
Следи от животни в Национален парк
Коалиция „За да остане природа в България“ подкрепя всички усилия за опазване на природата в националните паркове, които са част от най-ценната ни защитена природа.  Това включва и адаптивно управление зависещо от научните резултати. Именно такива резултати показаха нуждата от поетапно елиминиране на субсидираната паша на едри породи в националните паркове.
В момента животновъди водят публична кампания срещу законовите действия на министерство на околната среда за ограничаване на животните в националните паркове. Реално Министерство на земеделието и храните е администрацията, която следва да проведе нужните анализи, дискусии и да осигури нужната организация за пасищата в страната. Националните паркове заемат около един процент от територията на страната, а пасищата в тях - 3,5% от пасищата в страната. 

- Въвеждането на мярката “Пасторализъм” е предложено в миналото, за да се опазва биологичното разнообразие, като се редуцира площта на храстовата растителност (хвойна, клек и др.) и се насърчи развитието на тревистите съобщества. Това е направено без достатъчен анализ на наличната в страната и в чужбина информация - вкл. публикувани в по-далечното или по-близкото минало проучвания, анализи и др. В годините на прилагането ѝ се натрупаха достатъчно данни, че не се опазва биологичното разнообразие, а обратното - влошава се при тревните местообитания и местообитанията на много видове животни и растения. Не се изпълнява и основната функция - да се спре експанзията на храстовата растителност. 

- Новото регламентиране на субсидията „Пасторализъм“, част от Стратегическия план за земеделието, е заложено в становището по екологична оценка на плана от септември 2023 г. За да се получава субсидията то изисква  намаляване броя на животните на площ, което следва да се прилага още от тази година, както и прехвърляне на мярката в територии извън националните паркове след 2025 г. Становището не е обжалвано, вече е  в сила и законът изисква неговото прилагане.

- Промените в мярката се налагат от изводите на учени и експерти за ефектите от вече дългогодишното прилагане на субсидията в „Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“. Документираните въздействия от прилагането ѝ в два изминали финансови периода са: кравите утъпкват и преизпасват тревни местообитания и редки растения, замърсяват извори и планински езера, навлизат в резервати, пречат на дивите кози да заемат оптималните си  местообитания, създават конфликт с едрите хищници и мн. др. 

- Пашата в националните паркове няма да бъде забранена, но ще бъдат премахнати изкуствените парични стимули за това. За илюстрация как изкуствените стимули изкривяват ситуацията с пашата на едър рогат добитък са цифрите от НП Рила:  в резултат на прилагане на субсидията пашуващите крави само в НП Рила са се увеличили от 661 през 2007 до 8338 през 2022.

- Българските животновъди трябва да бъдат подпомагани, за да бъдат конкурентноспособни. Но не с цената на природата в Националните ни паркове. От Коалиция “За да остане природа в България” призоваваме Министерството на земеделието да намерят как да подкрепят животновъдите по начин, който не нарушава български и европейски екологични норми. Сигурно сме, че това е възможно и е въпрос единствено на желание от страна на експертите на МЗХ това да бъде направено.

Целите на националните паркове се определят от закона за защитените територии. Те са опазване на биоразнообразието и на екосистемите, и създаване на предпоставки за поминък за местните хора, който е съвместим с природозащитата. 

На 28 май се отбелязва Европейският Ден на парковете. Целта е да се отпразнуват най-емблематичните кътове дива природа, чието опазване е наш български принос!