За "Живи пясъци" - Петиция за опазване на дюните

За "Живи пясъци" - Петиция за опазване на дюните


Подпишете петицията ни за опазване на всички видове дюни по нашето Черноморие!

Какво са дюните 

Българското Черноморско крайбрежие има дължина само 378 км. От тях няколко десетки кв.км по крайбрежието са били дюни.
 

Имаме описания на дюните по черноморското крайбрежие
още от края на ХIX век, когато те привличат вниманието на един от
основоположниците на геоложката наука у нас Георги Златарски. 
За геолозите дюните са важни, защото създават устойчивост на плажните
ивици, предпазват ги от размиване от речни разливи при пълноводия,
на редица места баражират реките и ги принуждават да се насочат
към незаети от дюни плажове.

За еколозите пък тези образувания са важни местообитания.
Дюните имат специфична растителност, а и са важни места
за живот, размножаване, гнездене, почивка на различни влечуги и птици.

Дюните у нас са няколко вида - зараждащи се подвижни дюни,
подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни)
и облесени дюни.  

Важно е да съхраним всички тях заедно с пониженията между дюните.

 

 

Дюните и законовата рамка
 

Една  част от дюните са защитени чрез Закона за защитените територии.
Той ги определя  като природни забележителности, а на такива места
са забранени всякакви дейности, които могат да нарушат тяхното
естествено състояние или да намалят естетическата им стойност.

 Закона за биологичното разнообразие осигурява на дюните
защита като основни елементи на ландшафта, както и като
важни за опазване природни местообитания (хабитати)
( Приложение №1). Това е задължение на държавата ни, съгласно
Директивата за хабитатите - основополагащ природозащитен
документ на Европейския съюз.

 

Ето защо всички дюни трябва да бъдат включени в защитените зони в рамките на европейската екологична мрежа Натура 2000.
 

Закона за устройството на Черноморското крайбрежие пък забранява строителството и поставянето на преместваеми обекти, но за съжаление само върху три вида дюни -  бели, сиви и облесени. 
Въпреки ясното разбиране, че дюните са важни за природата и хората, въпреки сериозния научен интерес към тях, въпреки закрилата на законите, дюните продължават да намаляват. Причината са частни интереси - превръщането им в курорти, ресторанти, използването им за забавления (разораването им от атв-та) или като ресурс (изгребване на пясък и мидени черупки е било дългогодишна практика по Черноморието). 

В резултат, днес имаме не повече от 20 кв. км дюни.

Помогнете ни да съхраним останалите живи пясъци! Подпишете петицията тук!